Sumpah Nafy Al-'Ilmi Menurut Undang-Undang Keterangan Islam Di Malaysia
FULL TEXT (PDF)

Keywords

Keterangan
Pembuktian
Sumpah
Yamin Naf’yi
Perundangan Syariah

How to Cite

Wan Ismail, W. A. F., Hashim, H., Mamat, Z., Abdul Mutalib, L., Baharuddin, A. S., & Jusof, N. (2021). Sumpah Nafy Al-’Ilmi Menurut Undang-Undang Keterangan Islam Di Malaysia: Nafy Al-‘Ilmi Oath According to Islamic Law of Evidence in Malaysia. AL-MAQASID: The International Journal of Maqasid Studies and Advanced Islamic Research, 2(2), 25–37. https://doi.org/10.55265/almaqasid.v2i2.11

Abstract

Oaths are generally a method of proof agreed upon by scholars. In addition, the oath is a unique method of proof due to its division, the long scholarly debate and has a variety of terms even though they have almost the same meaning. Oaths are not only enforced as evidence in court, in fact it is also an out-of-court practice that sometimes becomes a confusion between evidence and common practice. In fact, an oath that has its significance in court and being executed in court after fulfilling its conditions. This paper discusses several issues including the concept of oath such as definition, legislation, and conditions of oath according to Islamic law and legislation. The main aim of this paper is to explain the concept and practice of "Nafyi al-`Ilmi Oath" and its practice according to Islamic Evidence Law in Malaysia. The oath of Nafyi al-`Ilmi is very rarely discussed in the ‘Arahan Amalan Sumpah Mahkamah Syariah 2006’ and is adopted in Syariah Courts in Malaysia. This paper also discusses the status of the Nafyi al-`Ilmi oath as evidence and is the Nafyi al-`Ilmi oath considered as oath of al-Tauthiq or al-Ihtiat.

 

Abstrak

Sumpah secara umumnya merupakan kaedah pembuktian yang disepakati para ulama. Di samping itu, sumpah merupakan kaedah pembuktian yang amat unik disebabkan pembahagiannya, perbahasan ulama yang panjang lebar dan juga mempunyai pelbagai istilah sekalipun mempunyai maksud yang hampir sama. Sumpah bukan setakat dilaksanakan dalam keterangan di mahkamah, bahkan ia juga menjadi amalan di luar mahkamah yang kadang-kadang menjadi kekeliruan antara pembuktian atau ia hanya sebagai amalan biasa. Pada hakikatnya sumpah yang mempunyai nilai pembuktian adalah sumpah yang dilaksanakan dalam mahkamah setelah memenuhi syarat-syaratnya. Dalam kertas kerja ini terdapat beberapa isu yang ingin diperkatakan antaranya konsep sumpah seperti definisi, pensyariatan dam syarat-syarat sumpah menurut syarak dan perundangan Islam. Matlamat utama kertas kerja ini ialah menjelaskan konsep dan amalan “Sumpah Naf’yi al-`Ilmi” dan amalannya menurut Undang-Undang Keterangan Islam Di Malaysia. Sumpah Naf’yi al-`Ilmi amat jarang diperbincangkan dinyatakan dalam ‘Arahan Amalan Sumpah Mahkamah Syariah 2006’ dan diterima pakai dalam Mahkamah Syariah di Malaysia. Apakah status Sumpah Naf’yi al-`Ilmi dalam pembuktian, Adakah Sumpah Naf’yi al-`Ilmi merupakan sumpah al-Tauthiq atau sekadar al-Ihtiat.

https://doi.org/10.55265/almaqasid.v2i2.11
FULL TEXT (PDF)

References

Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy’ath al-Sajistani al-Azdi, (1997). Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Baihaqiy, Ahmad bin al-Hussain bin Ali, (1999). Al-Sunan al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Hattab, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman al-Maghribiy al-Malikiy, (1992). Kitab Muwahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil. t.t.: Dar al-Rasyad.

Ali Haidar, (1991). Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-Adliyyah. Beirut: Dar al-Jail.

Al-Kasaniy, Abu Bakar bin Mas‘ud al-Kasaniy al-Hanafiy, (1997). Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Syara‘i. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Marghinani, Syaeikh al-Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakr al-Hanafi, (2000). Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadiy. Al-Qaherah: Dar al-Salam.

Al-Mawardiy, (1999). Al-Hawi al-Kabir fii al-Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi‘i. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Mahyuddin bin Syarf (1392). Al-Manhaj Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Beirut: Dar Ihya’ al-Tutah Al-Arabiyy

Al-Qilyubiyy, Ahmad Salamah dan Umairah, Ahmad al-Barlasiyy, (1995). Hasyiah al-Qilyubiyy wa Umairah. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Raziy, Fakhr al-Din bin al-Allamah Diya’ al-Din, (1991). Tafsir al-Fakhr al-Raziy. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Sarkhasiyy, Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad, (1993). Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Syiraziy, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuz Abadiy, (1995). Al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi‘i. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zuhailiy, Muhammad Mustafa, (1994). Wasa’il al-Ithbat fi al-Syariah al-Islamiyyah wa al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Cetakan ke-2. Riyadh: Maktabah al-Mu’ayyad.

Al-Zuhailiy, Wahbah, (2007). Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Ibn Abidin. (1995). Hasyiah radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtarn Syarh Tanwir al-Absar. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Juzayy al-Kalby, Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah. (t.t.) Al-Qawanin al-Fiqhiyyah. t.t: t.p.

Ibn Majah, (2000). Sunan Ibn Majah bi Syarh Abu al-Hassan al-Hanafi al-Ma‘ruf bi al-Sindi. Cetakan ke-2. Beirut: Dar al-Ma‘rifat.

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukram ibn Manzur al-Misriy, (1968). Lisan al- ‘Arab. Beirut: al-Maktabah al-Markaziyyah.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abu Bakar, (2002). al-Turuq al-Hukmiyyah fii al-Siasah al-Syariyyah. Al-Qaherah: Dar al-Hadith.

Ibn Qudamah, (1994). Al-Mughni. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilimiyyah.

Ikrimah Sa‘id Sabri, (2009). Al-Yamin fi al-Qada’ al-Islamiy. Amman: Dar al-Nafa’is.

Mahmud Saedon A. Othman, (1990). Undang-Undang Keterangan Islam. Kuala Lumpur: dewan Bahasa dan Pustaka.

Malik ibn Anas, (t.t.) al-Mudawwanah al-Kubra. Qaherah: Dar al-Fikr.

Muhammad Abdullah wald Muhammad, (2000). Al-Yamin al-Qadhaiyyah. Al-Majallah al-Arabiyyah li al-Dirasat al-Amniyyah wa al-Tadrib. Jilid 15. t.t: t.p.

Muslim, (1998). Sahih Muslim bi Syarhi Imam al-Nawawi. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research

Downloads

Download data is not yet available.