Alternatif Ganjaran Seumpama Pahala Ibadat Haji dan Umrah Era Pandemik COVID-19: Suatu Analisis Awal
FULL TEXT (PDF)

Keywords

Umrah
Hajj
Alternatif
COVID-19
Fiqh al-ibadat

How to Cite

Hanafi, L. H., & Syed Hassan, S. N. (2021). Alternatif Ganjaran Seumpama Pahala Ibadat Haji dan Umrah Era Pandemik COVID-19: Suatu Analisis Awal: Alternative for Hajj and Umrah Rewards in COVID-19 Pandemic Era: A Preliminary Analysis. AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research, 2(2), 12–24. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DWMCB

Abstract

This paper aims to explain and discuss the alternatives to obtain similar rewards as hajj and umrah for Muslims or future hajj and umrah pilgrims who are obstructed to leave for the Holy Land of Mecca in the COVID-19 pandemic season, at the same time without dropping the obligation of hajj and umrah in the future. To achieve the objectives of this writing, the library method was used to collect data and content analysis was used to analyze all the documents. The study found that there are histories of the Prophet S.A.W. in the Qur'an and Hadith which explains how to obtain rewards similar to the rewards of hajj and umrah in the practices of daily life, and also for Muslims who are unable to perform hajj and umrah in the Holy Land of Mecca but want the similar rewards of hajj and umrah. It is hoped that the findings from this research will be a ‘cure’ and 'ilājfor Muslims who are sad and unable to perform hajj and umrah in the Holy Land of Mecca and then be satisfied and think well of the planning of Allah S.W.T.. It is suggested that future researchers construct modules or models related to this study.

 

Abstrak

Artikel ini bertujuan menerangkan dan menjelaskan bagaimana alternatif memperolehi pahala seumpama haji dan umrah bagi umat Islam atau bakal jemaah haji dan umrah yang tertahan untuk berangkat ke Tanah Suci Mekah di musim pandemik COVID-19, tanpa menggugurkan kewajipan pelaksanaannya pada masa akan datang. Bagi mencapai objektif penulisan ini, metode kepustakaan telah digunakan untuk mengumpul data dan analisis kandungan pula digunakan untuk menganalisis semua dokumen tersebut. Kajian mendapati terdapat sirah-sirah Rasulullah S.A.W. di dalam al-Quran dan Hadis yang menerangkan bagaimana memperolehi pahala seumpama ganjaran haji dan umrah dalam amalan-amalan kehidupan seharian, dan juga bagi umat Islam yang tidak mampu mengerjakan ibadat haji dan umrah di Tanah Suci Mekah tetapi berhajat kepada ganjaran pahala Haji dan umrah. Diharapkan dapatan dari penulisan ini akan menjadi penawar dan ‘ilāj bagi umat Islam yang bersedih tidak mampu menunaikan ibadat haji dan umrah di Tanah Suci Mekah seterusnya redha dan bersangka baik atas ketentuan Allah S.W.T.. Kajian lanjut dicadangkan untuk menilai taraf dalil-dalil terutamanya dari hadis dan dicadangkan agar penyelidik akan datang membina modul atau model berkaitan dengan kajian ini.

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DWMCB
FULL TEXT (PDF)

References

Abu Daud, Sulaiman ibn al-Asy’ath al-Sajistani al-Azdi, (1997). Sunan Abi Daud. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Baihaqiy, Ahmad bin al-Hussain bin Ali, (1999). Al-Sunan al-Kubra. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Hattab, Abu Abdullah Muhammad bin Abdul Rahman al-Maghribiy al-Malikiy, (1992). Kitab Muwahib al-Jalil li Syarh Mukhtasar Khalil. t.t.: Dar al-Rasyad.

Ali Haidar, (1991). Durar al-Hukkam Syarh Majallah al-Ahkam al-Adliyyah. Beirut: Dar al-Jail.

Al-Kasaniy, Abu Bakar bin Mas‘ud al-Kasaniy al-Hanafiy, (1997). Bada’i‘ al-Sana’i‘ fi Tartib al-Syara‘i. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

al-Marghinani, Syaeikh al-Islam Burhanuddin Ali bin Abi Bakr al-Hanafi, (2000). Al-Hidayah Syarh Bidayah al-Mubtadiy. Al-Qaherah: Dar al-Salam.

Al-Mawardiy, (1999). Al-Hawi al-Kabir fii al-Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi‘i. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Mahyuddin bin Syarf (1392). Al-Manhaj Syarh Sahih Muslim bin Hajjaj. Beirut: Dar Ihya’ al-Tutah Al-Arabiyy

Al-Qilyubiyy, Ahmad Salamah dan Umairah, Ahmad al-Barlasiyy, (1995). Hasyiah al-Qilyubiyy wa Umairah. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Raziy, Fakhr al-Din bin al-Allamah Diya’ al-Din, (1991). Tafsir al-Fakhr al-Raziy. Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Sarkhasiyy, Abu Bakar Muhammad Ibn Ahmad, (1993). Al-Mabsut. Beirut: Dar al-Ma’rifah.

Al-Syiraziy, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf al-Firuz Abadiy, (1995). Al-Muhazzab fi al-Fiqh al-Imam al-Syafi‘i. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Zuhailiy, Muhammad Mustafa, (1994). Wasa’il al-Ithbat fi al-Syariah al-Islamiyyah wa al-Mu‘amalat al-Madaniyyah wa al-Ahwal al-Syakhsiyyah. Cetakan ke-2. Riyadh: Maktabah al-Mu’ayyad.

Al-Zuhailiy, Wahbah, (2007). Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh. Damsyiq: Dar al-Fikr.

Ibn Abidin. (1995). Hasyiah radd al-Mukhtar ‘ala al-Dur al-Mukhtarn Syarh Tanwir al-Absar. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibn Juzayy al-Kalby, Abu al-Qasim Muhammad Ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Abdullah. (t.t.) Al-Qawanin al-Fiqhiyyah. t.t: t.p.

Ibn Majah, (2000). Sunan Ibn Majah bi Syarh Abu al-Hassan al-Hanafi al-Ma‘ruf bi al-Sindi. Cetakan ke-2. Beirut: Dar al-Ma‘rifat.

Ibn Manzur, Muhammad ibn Mukram ibn Manzur al-Misriy, (1968). Lisan al- ‘Arab. Beirut: al-Maktabah al-Markaziyyah.

Ibn Qayyim al-Jauziyyah, Abu Abdullah Muhammad Ibn Abu Bakar, (2002). al-Turuq al-Hukmiyyah fii al-Siasah al-Syariyyah. Al-Qaherah: Dar al-Hadith.

Ibn Qudamah, (1994). Al-Mughni. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilimiyyah.

Ikrimah Sa‘id Sabri, (2009). Al-Yamin fi al-Qada’ al-Islamiy. Amman: Dar al-Nafa’is.

Mahmud Saedon A. Othman, (1990). Undang-Undang Keterangan Islam. Kuala Lumpur: dewan Bahasa dan Pustaka.

Malik ibn Anas, (t.t.) al-Mudawwanah al-Kubra. Qaherah: Dar al-Fikr.

Muhammad Abdullah wald Muhammad, (2000). Al-Yamin al-Qadhaiyyah. Al-Majallah al-Arabiyyah li al-Dirasat al-Amniyyah wa al-Tadrib. Jilid 15. t.t: t.p.

Muslim, (1998). Sahih Muslim bi Syarhi Imam al-Nawawi. Beirut: Dar al-Ma‘rifah.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research

Downloads

Download data is not yet available.