Al-Muḥaqqiqu al-Jinā'iyy fī al-Fiqhi al-Islāmiyy (المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي)
FULL TEXT (PDF)

Keywords

Ulasan buku
Perundangan Syariah
Penyiasat Jenayah dalam Islam
Undang-undang jenayah Islam
Syariah
Penyiasatan

How to Cite

Ahmad, M. H., & Baharuddin, A. S. (2022). Al-Muḥaqqiqu al-Jinā’iyy fī al-Fiqhi al-Islāmiyy (المحقق الجنائي في الفقه الإسلامي). AL-MAQASID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research, 3(1), 67–79. https://doi.org/10.55265/almaqasid.v3i2.21

Abstract

This paper reviews a contemporary Arabic book in the field of Sharia law. The title of this book is 'al-Muaqqiqu al-Jinā'iyyu fī al-Fiqhi al-Islāmiyy' which means 'Criminal investigators in Islamic law'. This 276-page book was written by Abdullah bin Muhammad bin Saad al-Khunain using Arabic language. This book specifically discusses the investigation and criminal proceedings within the framework of Islamic law. This book is the first print published by Maktabat Al-ʻubaykān company in Riyadh in 2005 AD. The main purpose of this book is to fill the gaps related to criminal offenses in Islamic criminal law. According to the author, criminal investigation is a matter prescribed in Islam through the provision of verse 6 in Surah al-Hujurat. Since the Shariah academic world in Malaysia is actively studying forensic evidence in the Shariah Court, the author would like to suggest that this book be used as one of the main references. This is because the discourse of forensic evidence is very close to the description of criminal investigators discussed by the author in this book. Commentators also found that almost all the main debates in the book are very relevant to the context of the discussion of forensic evidence in the Syariah Court. Therefore, it is a reality for researchers of Sharia law in Malaysia to refer to this book first in an effort to make comments on Sharia law in Malaysia.

 

Abstrak

Makalah ini mengulas tentang sebuah kitab arab kontemporari dalam bidang perundangan Syariah. Judul buku ini ialah ‘al-Muaqqiqu al-Jinā'iyyu fī al-Fiqhi al-Islāmiyyi’ yang bermaksud ‘Penyiasat jenayah dalam perundangan Islam’. Buku setebal 276 muka surat ini ditulis oleh Abdullah bin Muhammad bin Saad al-Khunain dengan menggunakan bahasa Arab. Buku ini membahaskan secara khusus tentang perihal siasatan dan prosiding jenayah dalam kerangka perundangan Islam. Buku ini adalah cetakan pertama yang diterbitkan oleh syarikat Maktabat Al-ʻubaykān di Riyadh pada tahun 2005 Masihi. Tujuan utama buku ini dihasilkan adalah untuk mengisi kelompangan berkaitan penyiasatan jenayah dalam perundangan jenayah Islam. Menurut penulis, penyiasatan jenayah adalah suatu perkara yang disyariatkan dalam Islam menerusi peruntukan ayat 6 dalam Surah al-Hujurat. Memandangkan dunia akademik Syariah di Malaysia sedang rancak membincangkan tentang pembuktian forensik di Mahkamah Syariah, maka, penulis ingin mencadangkan agar buku ini dijadikan sebagai salah satu daripada rujukan utama. Hal ini kerana wacana pembuktian forensik tersebut sangat berkait rapat dengan perihal penyiasat jenayah yang dibahaskan oleh penulis di dalam bukunya ini. Pengulas juga mendapati bahawa hampir kesemua perbahasan utama di dalam buku tersebut sangat relevan dengan konteks perbincangan pembuktian forensik di Mahkamah Syariah. Oleh itu, adalah menjadi suatu kemestian kepada para penyelidik undang-undang Syariah di Malaysia untuk merujuk kepada buku ini terlebih dahulu dalam usaha untuk membuat komentar terhadap perundangan Syariah di Malaysia.

https://doi.org/10.55265/almaqasid.v3i2.21
FULL TEXT (PDF)

References

Abu Dāud, S. A. A. (2013). Sunan Abī Dāwud (Sunt. Y. Hasan, I. Dalli, & I. al-Tiyar. Ed. 1). Damsyik: Mu'asasat al-Risalah.

Al Arabiya. (2013, 16 Januari). Saudi king appoints new Supreme Court chief. Al Arabiya News. Diambil daripada: https://english.alarabiya.net/News/2013/01/16/Saudi-king-appoints-new-Supreme-Court-chief

al-Buḫārī, M. I. (2018). al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillahi ṣallallahu ʿalaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi. (Sunt. I. Dalli, I. al-Tiyar, & Y. Hasan. Ed. 3). Damsyik: Mu'asasat al-Risalah.

al-Ḫaṭīb al-Širbīnī, M. A. (2015). al-Iqnāʿ fī Ḥalli Alfāz Abī Shujāʿ (Sunt. Q. M. A. al-Nuri. Ed. 1. Jil. 2). Damsyik: Maktabah Dar al-Fajr.

al-Ḫunain, A. M. (2005). al-Muḥaqqiq al-Jinā'ī fī al-Fiqhi al-Islāmī (Ed. 1). Riyadh: Obeikan Bookshop.

al-Maktabah al-Šamilah. (t.t.). Abdullah bin Muhammad al-Khunain. Diambil daripada laman sesawang rasmi al-Maktabah al-Šamilah: https://shamela.ws/author/2957

al-Māwardī, A. M. (1971). Adabu al-Qāḍī (Sunt. M. H. al-Sarhan. Jil. 1). Baghdad: Matba'ah al-Irshad.

al-Qarāfi, A. I. (2001). Kitābu al-Furūqi: Anwāru al-Burūqi fī Anwā'i al-Furūqi (Sunt. M. A. Sarraj & A. J. Muhammad. Ed. 1. Jil. 2). Kaherah: Dar al-Salam.

al-Ṭarābulusi, A. K. (2018). Muʿīnu al-Ḥukkāmi fīmā Yataraddadu Bayna al-Khaṣmaini mina al-Aḥkāmi (Sunt. O. J. Dumayriyyah. Ed. 1. Jil. 1). Damsyik: Dar al-Qalam.

Alukah. (2022). al-Sīrah al-Ḏātiah Maʿālī al-Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Saad al-Khunain. Diambil daripada: https://www.alukah.net/web/khunayn/cv/

Ibnu Farḥūn, I. A. (2016). Tabṣiratu al-Ḥukkāmi fī Usūli al-Aqdiyati wa Manāhiji al-Aḥkāmi (Sunt. O. J. Dumayriyyah. Ed. 1. Jil. 1). Damsyik: Dar al-Qalam.

Nuqayah. (t.t.). Abdullah bin Muhammad al-Khunain. Diambil daripada laman sesawang rasmi Turath: https://app.turath.io/author/2957

Taqiyuddin al-Ḥiṣni, A. B. M. (2019). Kifāyah al-Akhyār fī Ḥalli Ghāyah al-Ikhtiṣār (Sunt. A. Sumait & M. S. Arbash. Ed. 7). Jeddah: Dar al-Minhaj.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research

Downloads

Download data is not yet available.