Penilaian Pengurusan Perkahwinan Warga Negara Asing Beragama Islam Dari Perspektif Perundangan Islam
FULL TEXT (PDF)

Keywords

Pengurusan perkahwinan
kaedah fiqh
maqasid syariah
siyasah syariyyah

How to Cite

Mamat, Z., Wan Ismail, W. A. F. ., Baharuddin, A. S. ., & Abdul Mutalib, L. . (2023). Penilaian Pengurusan Perkahwinan Warga Negara Asing Beragama Islam Dari Perspektif Perundangan Islam: Marriage Management of Muslim Foreign Citizens From the Perspective of Islamic Law: An Evaluation. AL-MAQASID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research, 4(1), 15–27. https://doi.org/10.55265/almaqasid.v4i1.34

Abstract

There are various categories of foreigners who come to Malaysia. Some of them come legally and some come illegally. When they want to get married in this country there are procedures that need to be followed involving the process of marriage management which sometimes poses a constraint for them. As a result, there are foreigners who conduct marriages among themselves through “jurunikah” appointed among them, without any confirmation and control from any authority. This study will focus on the basic guidelines that should be a guide to policy makers related to the management of marriages of Muslim foreigners in this country in considering and formulating appropriate guidelines in managing the marriages of foreigners in accordance with Islamic legal policies outlined in various sources of Islamic law. This study uses a qualitative method based on the collection and analysis of data obtained from books, enactments and acts, articles and relevant newspapers. The study found that in general, marriage management in Malaysia (including foreigners residing in the country) has looked at various aspects and considerations in ensuring that marriage registration is orderly and systematic and Islamic law is also maintained. However, there are still areas that can be improved to ensure the administration and management of foreign marriages in Malaysia is more tidy and easier by taking into account the needs of siyasah syariyyah, maqasid syariah, the principles of usul fiqh and appropriate fiqh methods.

 

Abstrak

Terdapat pelbagai kategori warga negara asing yang datang ke Malaysia. Ada yang datang secara sah dan ada yang datang secara haram. Apabila mereka ingin berkahwin di negara ini terdapat prosedur yang perlu diikuti melibatkan proses pengurusan perkahwinan yang kadang-kadang menimbulkan kekangan buat mereka. Hasilnya terdapat warga negara asing yang menjalankan perkahwinan sesama mereka melalui jurunikah yang dilantik di kalangan mereka, tanpa ada pengesahan dan kawalan daripada mana-mana pihak berkuasa. Kajian ini akan memfokus kepada garis panduan asas yang sepatutnya menjadi pedoman kepada pembuat dasar berkaitan pengurusan perkahwinan warga negara asing beragama Islam di negara ini dalam menimbang dan merangka panduan yang sesuai dalam megurus perkahwinan warga negara asing tersebut mengikut dasar perundangan Islam yang telah digariskan dalam sumber-sumber syariat Islam yang pelbagai. Kajian ini menggunakan metod kualitatif yang berasaskan kepada pengumpulan dan analisis data yang diperoleh daripada buku, enakmen dan akta, artikel serta akhbar yang berkaitan. Kajian mendapati secara amnya pengurusan perkahwinan di Malaysia (termasuk kepada warga asing yang menetap di negara ini) telah melihat pelbagai aspek dan pertimbangan dalam memastikan pendaftaran perkahwinan adalah teratur dan bersistematik dan hukum syarak juga terjaga. Walaubagaimanapun masih ada lagi ruang-ruang yang boleh ditambahbaik bagi memastikan pentadbiran dan pengurusan perkahwinan warga asing di Malaysia lebih kemas dan memudahkan dengan mengambil kira keperluan siyasah syariyyah, maqasid Syariah, prinsip usul fiqh dan kaedah fiqh yang sesuai.

Katakunci: Pengurusan perkahwinan, siyasah syariyyah, maqasid syariah, kaedah fiqh.

https://doi.org/10.55265/almaqasid.v4i1.34
FULL TEXT (PDF)

References

Abdul Wahab Khallaf. (1982). Siyasah Syariyyah Aw Nizam al-Daulah Islamiyah Fi Syuun al-Dusturiyah wa al-Kharijiah wa al-Maliyah; Kaherah, Dar al-Ansar.

Ahmad al-Raisuni. (1992). Nazariyyat al-Maqasid I’nda al-Imam al-Syatibi, Beirut: al-Maahad al- Alami li al-Fikr al-Islami.

Al-Shatibi, Abu Ishaq Ibrahim Musa al-Gharnati. (1996). al-Muwafaqat Fi Usul al-Syariah, Beirut : Dar al-Ma'rifah.

Diyana AR. (2015). Senarai Dokumen Kahwin Dengan Warga Asing Di Malaysia. https://www.thevocket.com/senarai-dokumen-kahwin-dengan-warga-asing-di-malaysia/ Diakses 18 Okt 2022.

Garis Panduan Bagi Prosedur Pentadbiran Perkahwinan, Perceraian dan Ruju’. (t.th). Bahagian Keluarga, Sosial dan Komuniti. JAKIM.

Ibn ‘Asyur, Muhammad al-Tahir. (1998). Maqasid al-Syariah al-Islamiyyah. T.tpt: al-Basair li al-Intaj al-‘Ilmi.

M. Zaharuddin Zakaria et al., (2016). Al-Madkhal ila al-Qawaid al-Fiqhiah. Nilai. Penerbit USIM.

Malaysiakini. (2020). Pasangan Warga Asing Kahwin Dengan Rakyat Malaysia Dibenar Masuk Negara. https://www.malaysiakini.com/news/531289 Diakses 18 Okt 2022.

Mamat, Z & Razali, M. R. (2020). Management of Marriage within the Rohingya Community in Malaysia from the Perspectives of Law and Sharia. Kanun: Jurnal Undang-Undang Malaysia, 32(2).

Mat Saad Abd. Rahman. (1993). Undang-undang Keluarga Islam, Aturan Perkahwinan, Suatu Pendekatan Berdasarkan Amalan Semasa, Shah Alam: Hizbi Sdn.Bhd..

Muhammad ibn Ahmad al-Qurtubi. (T.th). Al-Jami’li Ahkam al-Qur’an. juz. 2, Kaherah: al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Ammah li al-Kitab

Mustafa al-Zarqa. (2009). Syarah Al-Qawa’id Al-Fiqhiyyah, Beirut. Dar al-Qalam.

Otman Lisut et al., (2017). Rujuk pihak berkuasa sebelum kahwin warga asing dlm Berita Harian.

Tan Pok Suan. (2006). Kehidupan Rohingya di Malaysia: Perjuangan dalam Ketidakpastian Hidup. Jurnal AKADEMIKA. Bangi: UKM.

Wahbah al-Zuhayli. (2003). Al-Wajiz fi Usul al-Fiqh. Damsyiq: Dar al-Fikr al-‘Arabiyy.

Walid Asyraf. (2019). Maqasid Hukum Pengesahan Nikah Bukan Warganegara di Mahkamah Syariah Negeri Sabah. https://kamarsyarie.wordpress.com/2019/12/06/maqasid-hukum-pengesahan-nikah-bukan-warganegara-di-mahkamah-syariah-negeri-sabah/ Diakses pada 19 Oktober 2022.

Wartawan Berita Harian. (2017). Rujuk Pihak Berkuasa Sebelum Kahwin Warga Asing. https://www.bharian.com.my/taxonomy/term/1303/2017/07/280556/rujuk-pihak-berkuasa-sebelum-kahwin-warga-asing. Diakses pada 23 April 2022.

Wartawan Malaysiakini. (2011). Gadis Mohon Bantuan Untuk Kahwin Jejaka Burma. https://www.malaysiakini.com/news/166332. Diakses pada 22 April 2022.

Wartawan Utusan Malaysia. (2017). Asal Nampak Alim Boleh Jadi Jurunikah. http://www.utusan.com.my/berita/utama/video-derita-rohingya-asal-nampak-alim-boleh-jadi-jurunikah-1.467326. Diakses pada 22 April 2022.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 Zulfaqar Mamat, Wan Abdul Fattah Wan Ismail, Ahmad Syukran Baharuddin, Lukman Abdul Mutalib

Downloads

Download data is not yet available.