Penilaian Maslahah Dan Mafsadah Dalam Polemik Program Vaksinasi Kanak-Kanak Di Malaysia
FULL TEXT (PDF)

Keywords

polemik vaksin
Maqasid Syariah
vaksin kanak-kanak
mafsadah
program vaksinasi
maslahah
vaccination

How to Cite

Othman, A. Q., Bakar, M., Yaacob, N. A., & Samsuddin, N. A. (2022). Penilaian Maslahah Dan Mafsadah Dalam Polemik Program Vaksinasi Kanak-Kanak Di Malaysia : Assessment of The Maslahah and Mafsadah in The History of The Polemic Child Vaccination Program in Malaysia. AL-MAQASID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research, 3(2), 1–15. https://doi.org/10.55265/almaqasid.v3i2.35

Abstract

Polemics about vaccine content, side effects of vaccine intake as well as perceptions of vaccine-related issues have seen the religious authorities in Malaysia continue to cooperate with health authorities in Malaysia to obtain authentic information to issue a collective verdict. However, some individuals or groups continue to play the issue of the benefits of vaccination for children based on newspaper reports and their own views on the meaning of maslahah and mafsadah itself. Thus, this study aims to review the polemics on vaccine-related issues and analyze them from the point of view of maslahah and mafsadahoutlined by maqasid shariah scholars. As a result, there is scope for the dissemination of information either about the vaccination program carried out or issues related to it that need to be improved and mobilized jointly by all interested parties in Malaysia. This study uses a fully qualitative method by referring to medical textbooks and information issued by the Malaysian Ministry of Health about the vaccine itself in addition to other additional sources such as related journals, sources from the internet, and newspaper clippings. Therefore, this study is expected to be able to open the door of understanding to certain groups so that the space for debate that wants to be done, in more harmonious and discussed through the academic scope.

 

Abstract

Polemik mengenai kandungan vaksin, kesan sampingan pengambilan vaksin serta tanggapan isu-isu yang berkaitan vaksin telah menyaksikan pihak autoriti agama di Malaysia terus menerus melakukan kerjasama perbincangan dengan pihak kesihatan di Malaysia bagi mendapatkan maklumat yang sahih untuk mengeluarkan kata putus secara kolektif. Namun, terdapat sesetengah individu mahupun golongan terus memainkan isu kemaslahatan pengambilan vaksin terhadap kanak-kanak bertitik tolak dari laporan-laporan akhbar serta pandangan kendiri terhadap maksud maslahah dan mafsadah itu sendiri. Kajian ini bertujuan meninjau polemik mengenai isu-isu berkaitan vaksin dari sudut sejarah polemik vaksin dimainkan dan menganalisisnya dari sudut pandangan maslahah dan mafsadah yang digariskan oleh ulama Maqasid al-Syari’ah. Hasilnya, terdapat ruang lingkup penyebaran maklumat samada mengenai program vaksinasi yang dijalankan mahupun isu-isu yang berkaitan dengannya yang perlu ditambah baik dan digerakkan secara bersama oleh semua pihak yang berkepentingan di Malaysia.  Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif sepenuhnya dengan merujuk buku, dokumen serta teks perubatan dan maklumat-maklumat yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia mengenai vaksin. Sumber lain seperti jurnal-jurnal yang berkaitan, internet dan keratan akhbar turut digunakan dalam pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif (Qualitative Content Analysis). Dapatan kajian menunjukkan polemik mengenai vaksin dalam lipatan sejarah antarabangsa dan tempatan memainkan peranan penting dalam menyimpulkan tahap maslahah dan mafsadah mengenai isu yang diperbincangkan ini. Kajian ini diharapkan dapat membuka pintu kefahaman kepada masyarakat agar ruang perdebatan yang ingin dilakukan, lebih harmoni dan diperbincangkan melalui ruang lingkup akademik.

 

https://doi.org/10.55265/almaqasid.v3i2.35
FULL TEXT (PDF)

References

Abdullah, D. D. N. H, & Mustapha, D. H. O.(2013). Kenyataan Akhbar Bersama Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia Dan Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Penjelasan Terhadap Keraguan Suntikan Vaksin (Imunisasi). Retrieved from: https://www.moh.gov.my/index.php/database_stores/store_view_page/100/387?print=1

Abdullah, D. D. N. H. (2016). Sangkal Dakwaan Laporan Akhbar Sinar Harian 27 Jun 2016 Bertajuk ‘Kami Takut Vaksin’, Pemberita Perlu Lebih Bertanggungjawab. https://kpkesihatan.com/2016/06/28/kenyataan-akhbar-kpk-28-jun-2016-sangkal-dakwaan-laporan-akhbar-sinar-harian-bertajuk-kami-takut-vaksin-pemberita-perlu-lebih-tanggungjawab/

Abdullah, S. (2014). Vaksin untuk bayi anda, Mitos VS Realiti (3rd ed.). Koperasi Amal Medik Malaysia Bhd.

Al-Ala’i, A. S. K. bin K. al-S. (1994). al-Majmu’ al-Muzhab fi Qawaid al-Mazhab (1st ed.). Wizarah al-Auqaf wa al-Syu’un al-Islamiah: Kuwait.

Al-Burnu, M. S. bin A. (1997). Mausuah al-Qawaid al-Fiqhiah (1st ed.). Maktabah Taubah.

Al-Suyuti, J. al-D. A. al-R. bin A. B. (2010). al-Asybah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furui Fikh al-Syafiyyah (1st ed.). Dar al-Kutub al-Ilmiah-Beirut, Lubnan.

Al-Yubi, M. S. bin A. bin M. (1998). Maqasid al-Syariah Islamiyyah Bi Adilati al-Syar’iyyah (1st ed.). Dar Al-Hijrah, Riyadh.

Bernama. (2015, October 27). ‘Tiada DNA babi dalam vaksin.’ Berita Harian Online. Retrieved from: https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2015/10/92022/tiada-dna-khinzir-dalam-vaksin-hilmi

D.Gray, J. (2014). Deadly Mist (5th ed.). PTS Islamika Sdn Bhd.

Farmasi, B. P. (2010). Garis Panduan Farmakovigilans Keselamatan Vaksin Di Malaysia (1st ed.). Kementerian Kesihatan Malaysia.

Haidar, A. (2003). Durari al-Hikam Syarhu Majalatu al-Ahkam. Dar A’lim al-Kitab.

Hussain Imam Hj Muhammad Ismail, Ng Hook Phak, T. T. (2012). Paediatric Protocols For Malaysian Hospital (2nd ed.). Kementerian Kesihatan Malaysia.

Indonesia, F. M. U. (2010). Penggunaan Vaksin Meaningtis Bagi Jemaah Haji dan Umrah.

Ismail, A. M., & Ali, M. N. S. (2012). Memahami Kuantitatif&Kualitatif Dalam Penyelidikan Pengajian Islam (Cetakan Pe). Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Izz Al-Dinn, A. M. I. A. A. A. S. bin A. al-Q. bin al-H. al-S. al-D. (1991). Qawaid al-Ahkam fi al-Masalih al-Anam. Maktabah al-Kulliyyat al-Azhariyah.

Khoo, Y. S. K., Ghani, A. A., Navamukundan, A. A., Jahis, R., & Gamil, A. (2020). Unique product quality considerations in vaccine development, registration and new program implementation in Malaysia. Human Vaccines and Immunotherapeutics, 16(3), 530–538. https://doi.org/10.1080/21645515.2019.1667206

Longmore, M., B.Wilkinson, I., H.Davidson, E., Foulkes, A., & Mafi, A. R. (2010). Oxford Handbook Of Clinical Medinice (8th ed.). Oxford University Press.

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2022). Imunisasi Kanak-Kanak. Myhealth.Gov.My. http://www.myhealth.gov.my/imunisasi-kanak-kanak/

Kementerian Kesihatan Malaysia, & Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2015). Soalan Lazim Mengenai Vaksin dan Imunisasi. Kementerian Kesihatan Malaysia.

Mallory, M. L., Lindesmith, L. C., & Baric, R. S. (2018). Vaccination-induced herd immunity: Successes and challenges. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 142(1), 64–66. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2018.05.007

Mohamad, M. A. P. R. M. A. S. dan H. F. (2017, April 3). ‘1600 Bayi Tidak Diberi Vaksin Tahun Lalu.’ Berita Harian Online. https://api.bharian.com.my/berita/nasional/2017/04/267443/1600-bayi-tidak-diberi-vaksin-tahun-lalu

Omer, S. B., Pan, W. K. Y., Halsey, N. A., Stokley, S., Moulton, L. H., Navar, A. M., Pierce, M., & Salmon, D. A. (2006). Nonmedical Exemptions to School Immunization Requirements. Jama, 296(14), 1757. https://doi.org/10.1001/jama.296.14.1757

Pinang, P. P. P. (2014). Bahaya Tersembunyi dalam Vaksin. Persatuan Pengguna Pulau Pinang.

Plotkin, S. (2014). History of vaccination. National Library of Medicine, 111(34), 12283–12287. https://doi.org/10.1073/pnas.1400472111

Rahim, S. B. (2021). Kepentingan Imunisasi Dan Vaksin. Pusat Sumber Dan Pendidikan Kanser (CCARE_HPUPM). https://care.upm.edu.my/artikel/kepentingan_imunisasi_dan_vaksin-62530

Ridzwan, A. (2008). Metode pentarjihan maslahah dan mafsadah dalam hukum Islam semasa. Jurnal Shariah, 16(1), 107–143.

Roderick Nain, M. H. (2002). Infection and Vaccines. In Immunology For Medical Students, Library of Congress Cataloging (2nd ed.).

Syibri, M. U. (2008). al-Qawaid al-Kulliyyah wa Dhawabit al-Fiqhiah fi Syariah al-Islamiah (2nd ed.). Dar al-Nafa’is.

Tengku Md Fauzi, T. F. A., Mohd Razif, N. F., & Ramli, M. A. (2018). Polemik Antara Penerimaan Dan Penolakan Vaksinasi Kanak-Kanak: Analisis Dari Perspektif Islam. Jurnal Syariah, 26(2), 201–230. https://doi.org/10.22452/js.vol26no2.2

Terr, M. G. & A. i. (2001). Section iv Immunologic Therapy, Immunization. In Medical Immunology (10th ed.). The McGraw-Hill Companies.

Ullah, S. F., Deen, F. A., & Hussain, Y. (2016). Genesis of Polio Vaccination Hindrance Syndrome in Pakistani Society, Religio-Medical Aspects. Open Journal of Social Sciences, 4(3), 98–103.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2022 AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research

Downloads

Download data is not yet available.