Sekatan Pergerakan Berdepan COVID-19 Di Malaysia: Satu Tinjauan Dari Perspektif Islam
FULL TEXT (PDF)

Keywords

COVID19
Maqasid Shariah
Malaysia
Islam
Perintah Kawalan Pergerakan

How to Cite

Hajimin, M. N. H. H., Ag Omar, P. M. F. F. ., Ibrahim, I. A. ., Muhammad Nawawi, M. A. A. ., & Marinsah, S. A. . (2020). Sekatan Pergerakan Berdepan COVID-19 Di Malaysia: Satu Tinjauan Dari Perspektif Islam: Movement Restriction Confronting COVID-19 in Malaysia: An Overview from Islamic Perspective. AL-MAQASID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research, 1(2), 1–17. https://doi.org/10.55265/almaqasid.v1i2.5

Abstract

Abstract in English:

In early 2020, the world was shocked by the spread of a new pandemic known as COVID-19.  As of 10 April 2020, the pandemic had spread to 212 countries including territories, infecting 1,521,252 people and caused 92,798 deaths. In the context of Malaysia, a total of 4,346 positive cases were reported, with 1,830 were discharged and 70 death tolls recorded. To date, there are no vaccines or specific treatment to overcome this outbreak. This study aims to examine the movement sanction or movement control implemented by Malaysia in dealing with the COVID-19 from the Islamic viewpoints. This qualitative study was conducted by using a content analysis approach. The data obtained were analysed descriptively and arranged thematically. The findings of the study emphasize the movement sanction as one of the steps that are recommended in Islam to deal with the spread of dangerous outbreak. In dealing with the outbreak, Malaysia has implemented Movement Control Order (MCO), Movement Control Order Phase 2 (MCO 2), Movement Control Order Phase 3 (MCO 3), and Enhanced Movement Control Order (EMCO), that run parallel with the migration sanction as recommended in Islam. This study thus supports the actions taken by the government which implements movement sanction as one of its SOPs in dealing with such a dangerous pandemic.

 

Abstract in Bahasa Malaysia:

Pada awal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan penularan wabak pandemik baharu iaitu COVID-19. Setakat 10 April 2020, wabak ini telah menular ke 212 negara termasuk wilayah, menjangkiti 1,521252 orang dan menyebabkan 92,798 kematian. Manakala dalam konteks Malaysia sebanyak 4346 kes positif telah direkodkan, 1,830 discaj dan kematian mencecah 70 orang. Sehingga kini, masih tidak terdapat sebarang vaksin mahupun rawatan khusus bagi menangani wabak ini. Kajian ini bertujuan mengkaji sekatan pergerakan yang diimplementasikan oleh Malaysia dalam berdepan dengan Covid-19 dari sisi pandang Islam. Kajian kualitatif ini dijalankan menggunakan pendekatan analisis kandungan. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dan disusun secara tematik. Hasil kajian mengetengahkan bahawa sekatan pergerakan merupakan salah satu langkah yang dianjurkan di dalam Islam ketika menghadapi penularan wabak berbahaya. Malaysia yang turut berdepan dengan wabak ini, telah melaksanakan langkah Perintah Kawalan Pergerakan (PKP), Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 2 (PKP 2), Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 3 (PKP 3) dan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) yang secara tidak langsung selari dengan semangat sekatan pergerakan yang dianjurkan dalam Islam. Sekali gus kajian ini menyokong tindakan pihak kerajaan yang mengenakan sekatan pergerakan sebagai salah satu Prosedur Operasi Standard (SOP)-nya apabila berdepan dengan insiden wabak berbahaya seumpama ini.

https://doi.org/10.55265/almaqasid.v1i2.5
FULL TEXT (PDF)

References

Abdul Karim, L. A. (2020, 25 Mac). COVID-19: PKP dilanjutkan hingga 14 April ini – PM. BH Online. Diambil daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/669053/COVID-19-pkp-dilanjutkan-hingga-14-april-ini-pm. Diakses pada: 25 Mac 2020

Abdullah, N. H. (2020d). Kenyataan Akhbar KPK 10 April 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia. https://kpkesihatan.com/2020/04/10/kenyataan-akhbar-kpk-10-april-2020-situasi-semasa-jangkitan-penyakit-coronavirus-2019-covid-19-di-malaysia/. Diakses pada: 16 April 2020

Abdullah, N. H. (2020a). Kenyataan Akhbar KPK 13 Mac 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia. https://kpkesihatan.com/2020/03/13/kenyataan-akhbar-kpk-13-mac-2020-situasi-semasa-jangkitan-penyakit-coronavirus-2019-COVID-19-di-malaysia/. Diakses pada: 7 April 2020

Abdullah, N. H. (2020b). Kenyataan Akhbar KPK 25 Mac 2020 -Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia. https://kpkesihatan.com/2020/03/25/kenyataan-akhbar-kpk-25-mac-2020-situasi-semasa-jangkitan-penyakit-coronavirus-2019-COVID-19-di-malaysia/. Diakses pada: 9 April 2020

Abdullah, N. H. (2020c). Kenyataan Akhbar KPK 29 Mac 2020 – Situasi Semasa Jangkitan Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) di Malaysia . https://kpkesihatan.com/2020/03/29/kenyataan-akhbar-kpk-29-mac-2020-situasi-semasa-jangkitan-penyakit-coronavirus-2019-covid-19-di-malaysia/. Diakses pada: 9 April 2020

Abū Baṣīr, A. A. M. H. (t.th). al-Hijrah Masāʾil wa Aḥkām. t.tp: tpt.

Ahmad, S. (2020, 18 April). Akad nikah 'online' pertama [METROTV]. MyMetro. Diambil daripada https://www.hmetro.com.my/utama/2020/04/568152/akad-nikah-online-pertama-metrotv. Diakses pada: 4 Mei 2020

al-Bukhārī, A. A. M. I. (1992). Ṣaḥiḥ al-Bukharī. Istanbul: Dar Sahnun.

al-Fayrūz Abadī, M. A. Y. (2005). al-Qamūs al-Muḥīṭ. Bayrut: Mu’assasah al-Risalah.

al-Ghazālī,A. H. M. (1971). Shifā al-Ġalīl. Baghdad: al-Irshad Publisher.

al-Jazāʾirī, A. B. J. (1992). Aysār al-Tafāsīr li Kalām al-ʿAliyyī al-Kabīr. Jil. 1. Jiddah: Racem.

al-Jūhārī, A. N. I. H. (t.th). al-Ṣaḥḥāḥ Tāj al-Luġah wa Ṣiḥāḥ al-ʿArabiyyah. al-Qahirah: Dar al-Hadith.

al-Jurjānī, A. M. A. A. (t.th). Muʿjam al-Taʿrīfāt. Tahqiq. Muhammad Siddiq al-Minshawi. al-Qahirah: Dar al-Fadilah

al-Nawawī, A. Z. M. S. (t.th). al-Minhāj fī Sharaḥ ṣaḥīḥ muslim ibn al-ḥajjāj. al-Riyādh: Bayt al-Afkar al-Dawliyyah.

al-Qaraḍāwī, Y. (2012). al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fī al-Islām. al-Qahirah: Maktabah al-Wahbah.

al-Qurʾān al-Karīm

al-Shaṭibī, I. I. I. (1997). al-Muwāfaqah fī Uṣūl al-Sharīʿah. Riyadh: Dar Uthman Ibn ‘Affan.

al-Zuhaylī, W. (1991). al-Tafsīr al-Munīr fī al-ʿAqīdah wa al-Sharīʿah wa al-Manhaj. Jil. 5. Bayrut: Dar al-Fikr al-Ma‘asir.

Anon. (2000). al-Muʿtamad. Bayrut: Dar al-Sadir.

Anon. (2004). al-Mausūʿah al-Fiqhiyyah. Jil. 42. al-Kuwayt: Wazarat al-Awqaf wa al-Shu’un al-Islamiyyah.

Astro Awani. (2020a, 10 Mac). COVID-19: Gereja Katolik di Malaysia batal semua acara keagamaan selama dua minggu. Astro Awani. Diambil daripada http://www.astroawani.com/berita-malaysia/COVID-19-gereja-katolik-di-malaysia-batal-semua-acara-keagamaan-selama-dua-minggu-233520. Diakses pada: 25 Mac 2020

Astro Awani. (2020b, 2 April). Syarat-syarat pergerakan ketika PKP. Astro Awani. Diambil daripada http://www.astroawani.com/video-malaysia/syarat-syarat-pergerakan-ketika-pkp-1841340. Diakses pada: 2 April 2020.

Astro Awani. (2020c, 10 April). COVID-19: PKP dilanjutkan dua minggu lagi. Astro Awani. Diambil daripada http://www.astroawani.com/berita-malaysia/COVID-19-pkp-dilanjutkan-dua-minggu-lagi-237714. Diakses pada: 10 April 2020.

Azil, F. (2020, 7 April). COVID-19: KKM perlu 10 hari saring Selangor Mansion, Malayan Mansion - KP Kesihatan. Astro Awani. Diambil daripada http://www.astroawani.com/berita-malaysia/COVID-19-kkm-perlu-10-hari-saring-selangor-mansion-malayan-mansion-kp-kesihatan-237220. Diakses pada: 9 April 2020

Bahari, Ismail. (2006). Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan. Edisi Kedua. Universiti Kebangsaan Malaysia: Mc Graw Hill.

BH Online. (2020a, 8 Mac). COVID-19: Malaysia larang kapal persiaran singgah pelabuhan. BH Online. Diambil daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/663257/COVID-19-malaysia-larang-kapal-persiaran-singgah-pelabuhan. Diakses pada: 27 Mac 2020.

BH Online. (2020b, 16 Mac). COVID-19: Perutusan khas Perdana Menteri mengenai perintah kawalan pergerakan. BH Online. Diambil daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/665970/covid-19-perutusan-khas-perdana-menteri-mengenai-perintah-kawalan. Diakses pada: 25 Mac 2020.

BH Online. (2020c, 17 Mac). Kronologi COVID-19 di Malaysia. BH Online. Diambil daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/666122/kronologi-covid-19-di-malaysia. Diakses pada: 26 Mac 2020

BH Online. (2020d, 17 Mac). COVID-19: Malaysia rekod kematian pertama. BH Online. Diambil daripada https://www.bharian.com.my/berita/kes/2020/03/666225/COVID-19-malaysia-rekod-kematian-pertama. Diakses pada: 7 April 2020

Daim, N. (2020, 4 April). Tabligh gathering cluster contributes highest positive COVID-19 figures. New Straits Times. Diambil daripada https://www.nst.com.my/news/nation/2020/04/581317/tabligh-gathering-cluster-contributes-highest-positive-COVID-19-figures. Diakses pada: 8 April 2020.

Fāris Zakariyyā, A. A. A. (t.th). Muʿǧam Maqāyis al-Luġah. Tahqiq ‘Abd al-Salam Muhammad Harun. Jil. 6. t.tp: Dar al-Fikr.

Fazlul Haque, E. H. (2020, 7 April). PKPD di Selangor Mansion, Malayan Mansion. MyMetro. Diambil daripada https://www.hmetro.com.my/utama/2020/04/563548/pkpd-di-selangor-mansion-malayan-mansion-metrotv. Diakses pada: 9 April 2020

Hajimin, M. N. H. H., Ibrahim, I. A., & Hajimin, N. A. A. (2019). Penghijrahan Manusia dari Perspektif Islam. E-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi 6(1): 28-42.

Hasnan, H. A. (2020, 2 April). COVID-19: Malaysia negara terawal kesan pesakit tanpa gejala. Astro Awani. Diambil daripada http://www.astroawani.com/berita-malaysia/COVID-19-malaysia-negara-terawal-kesan-pesakit-tanpa-gejala-236464. Diakses pada: 10 April 2020

Holt, A.S.J.. (2005). Principles of construction safety. Oxford: Blackwell Science.

Ibn al-ʿArabī, A. B. M. A. (t.th). Aḥkām al-Qurʾān. Jil. 1. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Ibn Manẓūr, A. A. J. A. D. M. M. (t.th). Lisān al-ʿArab. Jil. 5. Bayrut: Dar al-Sadir.

Ibn Nujaim, Z.(1999). al-Ašbaḥ wa al-Nazāʾir. Jil. 1. Bayrut: Dar al-Kutub al-‘Alimah.

Ibn Qudāmah, M. A. A. M. A. A. (1984). al-Muġnī wa al-Šaraḥ al-Kabīr. Jil. 10. Bayrut: Dar al-Fikr

Ibrahim, I. A., Hajimin, M. N. H. H., Jamsari, E. A., Mohd Nasir, B., Safiai, M. H.. (2019). The Impact of Filipino Muslim Ethnic Migration into Sabah on ASEAN Integration. International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering 8(11): 369-372. doi: 10.35940/ijitee.K1354.0981119

Jabatan Agama Islam Selangor. (2020). Tatacara pelaksanaan akad nikah di negeri Selangor sepanjang 18 Mac 2020 hingga 17 April 2020. https://www.jais.gov.my/v2/page.php?id=665. Diakses pada: 2 April 2020

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2020). Kenyataan media Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) berkaitan penangguhan semua aktiviti keagamaan di masjid dan surau serta panduan pengurusan jenazah mangsa COVID-19. http://www.islam.gov.my/media-jakim/kenyataan-media/2373-kenyataan-media-menteri-di-jabatan-perdana-menteri-hal-ehwal-agama-berkaitan-penangguhan-semua-aktiviti-keagamaan-di-masjid-dan-surau-serta-panduan-pengurusan-jenazah-mangsa-COVID-19. Diakses pada: 1 April 2020

Jabatan Mufti Negeri Selangor. (2016). Hukum Akad Nikah Menerusi Sidang Video (Video Conference). http://www.muftiselangor.gov.my/fatwa-personalisation/fatwa-tahunan/keputusan-fatwa-xwarta/2016/660-hukum-akad-nikah-menerusi-sidang-video-video-conference. Diakses pada: 4 Mei 2020

Kementerian Dalam Negeri. (2020). Soalan lazim (FAQ’s) berkaitan perintah kawalan pergerakan Kementerian Dalam Negeri. http://www.moha.gov.my/images/terkini/FAQ_KDN_21_MAC_2020_update_21_Mac_20204pm.pdf. Diakses pada: 27 Mac 2020

Kementerian Kesihatan Malaysia. (2020). Garis panduan pengurusan COVID-19 di Malaysia No.5/2020 (kemaskini 25 Mac 2020). http://www.moh.gov.my/index.php/pages/view/2019-ncov-wuhan-guidelines. Diakses pada: 1 April 2020

Kementerian Pendidikan Malaysia. (2020). Garis panduan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran (PdP) semasa perintah kawalan pergerakan disebabkan penularan jangkitan COVID-19. https://www.moe.gov.my/pekeliling/3361-surat-siaran-kpm-bilangan-3-tahun-2020-garis-panduan-pelaksanaan-pengajaran-dan-pembelajaran-pdp-semasa-pkp-disebabkan-penularan-jangkitan-COVID-19/file. Diakses pada: 1 April 2020

Majlis Agama Islam Johor. (2020). Makluman: Pengumuman Pelanjutan tarikh penangguhan Solat Jumaat, Solat Berjemaah 5 waktu dan apa jua aktiviti di semua Masjid, Surau dan Musolla. http://www.maij.gov.my/?p=5109. Diakses pada: 27 Mac 2020

Majlis Keselamatan Negara. (2020). Soalan lazim (FAQ’s) - Bil. 1 (Dikemaskini) Perintah Kawalan Pergerakan (Movement Control Order) 18 - 31 Mac 2020. https://www.mkn.gov.my/web/wp-content/uploads/sites/3/2020/03/FAQ-Bil1730.pdf. Diakses pada: 4 April 2020

Mat Ruzki, R., Parzi, M. N., Muzamir, M. Y. & Sulaiman, N. A. (2020, 6 April). COVID-19: Ada dua kluster perhimpunan besar. BH Online. Diambil daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/04/673776/COVID-19-ada-dua-kluster-perhimpunan-besar Diakses pada: 8 April 2020

Mokhtar, N. A. (2020, 26 Mac). COVID-19: 3,570 penduduk Simpang Renggam diperintah 'berkurung' dalam rumah. BH Online. Diambil daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/669627/COVID-19-3570-penduduk-simpang-renggam-diperintah-berkurung-dalam. Diakses pada: 9 April 2020

Muslim, A. H. M. H. (1987). Ṣaḥiḥ Muslim. al-Qahirah: Dar al-Rayyan lil Turath.

Ngowi, A. B. & Mothibi, J. (1996). Culture and Safety at Work Site- A case Study at Botswana. In L. M. Alvez Dias and R.J. Coble (Eds). Implementation of Safety and Health on Construction Sites, CIB W99 1996 Lisbon. Balkema, Rotterdam, pp. 417-429.

Pejabat Mufti Negeri Sabah. (2020). Kenyataan Mufti Kerajaan Negeri Sabah isu solat Jumaat dan berjemaah serta aktiviti di masjid dan surau kesan dari wabak COVID-19. https://mufti.sabah.gov.my/images/laman-utama/penerbitan/fail-pdf/Kenyataan_Mufti_Kerajaan_Negeri_Sabah_Solat_Jumaat__berjemaah_ditangguhkan_17_Mac_2020.pdf. Diakses pada: 27 Mac 2020

Pejabat Perdana Menteri. (2020). Soalan lazim (FAQ’s) perintah kawalan pergerakan (Movement control order) Kementerian Pengajian Tinggi. https://www.pmo.gov.my/wp-content/uploads/2020/03/18-MAC-2020-FAQ-KPT.pdf. Diakses pada: 2 April 2020

Roslan, S. (2020, 16 Mac). COVID-19: Semua aktiviti di masjid, surau ditangguhkan. MyMetro. Diambil daripada https://www.hmetro.com.my/utama/2020/03/555161/COVID-19-semua-aktiviti-di-masjid-surau-ditangguhkan. Diakses pada: 25 Mac 2020

Ruzki, R. M. & Abdul Karim, L. A. (2020, 8 April). COVID-19: Sub-kluster tabligh di Rembau, merebak ke empat lokaliti. BH Online. Diambil daripada https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/04/674656/COVID-19-sub-kluster-tabligh-di-rembau-merebak-ke-empat-lokaliti. Diakses pada: 9 April 2020

Suhaimi, F. (2020, April). KKM kenal pasti kluster baharu COVID-19. Astro Awani. Diambil daripada http://www.astroawani.com/berita-malaysia/kkm-kenal-pasti-kluster-baharu-COVID-19-236893. Diakses pada: 8 April 2020

Utusan Borneo. (2020, 15 Mac). COVID-19: Tiada kebaktian, aktiviti-aktiviti Roman Katolik di Sarawak buat sementara waktu. Utusan Borneo. Diambil daripada https://www.utusanborneo.com.my/2020/03/15/covid-19-tiada-kebaktian-aktiviti-di-gereja-gereja-roman-katolik-di-sarawak-buat. Diakses pada: 8 April 2020

Wells Jr, J.W. (2003, 1 Mac). How Effective is Your Safety Culture?. Occupational Health & Safety. Diambil daripada https://ohsonline.com/articles/2003/09/how-effective-is-your-safety-culture.aspx. Diakses pada: 10 April 2020

World Health Organization. (2020a). Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it. Diakses pada: 25 Mac 2020

World Health Organization. (2020b). Public Health Emergency of International Concern declared. 30 Januari 2020. https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/events-as-they-happen. Diakses pada: 7 April 2020

World Health Organization. (t.th). Constitution. https://www.who.int/about/who-we-are/constitution. Diakses pada: 30 Mac 2020

Yaakob, I. S. (2020). Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan (PKPD) di Batu 21-24 Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor. https://www.pmo.gov.my/2020/03/perintah-kawalan-pergerakan-diperketatkan-pkpd-di-batu-21-24-sungai-lui-hulu-langat-selangor/. Diakses pada: 30 Mac 2020

Yusoff, A. H. (2020). COVID-19: 3,200 penghuni Menara City One, KL kena 'berkurung'. BH Online, 30 Mac. https://www.bharian.com.my/berita/nasional/2020/03/671105/COVID-19-3200-penghuni-menara-city-one-kl-kena-berkurung. [Diakses pada 9 April 2020].

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research

Downloads

Download data is not yet available.