Fiqh Pandemik: Istintāj Hukum Dari Sejarah Penularan Hawar Al-Ṭāʿūn Dalam Islam Dan Hubungannya Dengan Maqāṣid Syariah
FULL TEXT (PDF)

Keywords

Fiqh Pandemik
Hawar al-ṭāʿūn
COVID-19
Istintaj al-Hukm
Maqasid Syariah

Abstract

Abstract in English:

The world is currently experiencing respiratory outbreaks due to Coronavirus 2019 (COVID-19) caused by the SARS-CoV-2 virus. Pandemics are not unprecedented in the history of human civilization, especially the early history of Islam. The Arabic historical sources related to this pandemic are concentrated in the form of narrative and chronology devoted to the topic of al-ṭāʿūn plague. These narratives later formed the religio-legal genre, which led to the re-emergence of this catastrophe until the end of the nineteenth century. These literatures are important not only as sources of chronology of al-ṭāʿūn plague, it is also a proof of the ongoing concern of Muslim scholars in debating the Shariah rulings whether to agree or not with religious principles related to an epidemic or pandemic. Through this study, the researchers sought to identify similarities between the COVID-19 pandemic and the experiences of previous generations of Muslims and to extract some important information that could be used as a general and practical response to the pandemic. This study focuses specifically on the generations of the Companions of the Prophet and previous Muslim civilizations recorded in the prominent Islamic history books. This qualitative study has used documentary research methods to collect relevant data from leading documents. Then, the collected data were analyzed using qualitative content analysis. This study found seven types of al-ṭāʿūn plague that are well known in Islamic history which were iaitu al-Ṭāʿūn Syīrawaih, al-Ṭāʿūn ʿAmwās, al-Ṭāʿūn al-Jārif, al-Ṭāʿūn al-Fatayāt, al-Ṭāʿūn Rajab, al-Ṭāʿūn in Kufah, and al-Ṭāʿūn al-ʿĀm or al-Kabīr. The legal deduction on the history behind this disaster resulted in six measures implemented by the Muslim community at that time that could be used as a general and practical response to the epidemic. The six measures were the movement control order, conducting collective shurawith various parties, implementation of quarantine, physical distance and banning mass gatherings, visiting the corpses infected with infectious diseases, and al-ṭāʿūn plague categorized maraḍal-makhūf. In addition, these six actions clearly comply with Islamic principles and are also in line with the Maqasid Syariah requirements in safeguarding the welfare of Muslims and preventing them from any danger, especially against pandemic threats.  

 

Abstract in Bahasa Malaysia:

Dunia kini mengalami wabak pernafasan akibat Coronavirus 2019 (COVID-19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Pandemik bukanlah perkara baru dalam sejarah ketamadunan manusia, terutamanya sejarah awal Islam. Sumber sejarah Arab yang berkaitan dengan pandemik ini tertumpu dalam bentuk naratif dan kronologi yang dikhaskan untuk topik hawar al-āʿūn. Naratif ini kemudiannya membentuk genre religio-legal, yang disebabkan oleh kemunculan semula malapetaka ini hingga akhir abad kesembilan belas. Kesusateraan Arab ini penting bukan hanya sebagai sumber kronologi hawar al-āʿūn, ianya juga menjadi bukti keprihatinan berterusan para ulama Muslim dalam membahaskan hukum-hakam sama ada untuk setuju atau tidak dengan prinsip-prinsip agama yang berkaitan dengan sesuatu wabak atau pandemik. Melalui kajian ini, para penyelidik berusaha untuk mengenal pasti persamaan antara pandemik COVID-19 dan pengalaman umat Islam generasi sebelumnya, dan untuk mengekstrak beberapa maklumat penting yang dapat digunakan sebagai tindak balas umum dan praktikal terhadap pandemik tersebut. Kajian ini memfokuskan secara khusus pada generasi para sahabat Nabi dan peradaban Muslim terdahulu yang tercatat dalam buku-buku sejarah Islam yang terkenal. Kajian kualitatif ini telah menggunakan kaedah penyelidikan dokumentari untuk mengumpulkan data yang relevan dari dokumen terkemuka. Kemudian, data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan analisis kandungan kualitatif. Kajian ini menemui tujuh jenis wabak yang terkenal dalam sejarah Islam iaitu al-āʿūn Syīrawaih, al-āʿūn ʿAmwās, al-āʿūn al-Jārif, al-āʿūn al-Fatayāt, al-āʿūn Rajab, al-āʿūn di Kufah, dan al-āʿūn al-ʿĀm atau al-Kabīr. Istintaj dari sejarah di sebalik bencana ini menghasilkan enam langkah yang dilaksanakan oleh masyarakat Islam pada masa itu yang dapat digunakan sebagai tindak balas umum dan praktikal terhadap wabak tersebut. Enam langkah tersebut ialah perintah kawalan pergerakan, menjalankan syura secara kolektif dengan pelbagai pihak, perlaksanaan kuarantin, penjarakkan fizikal dan pengharaman perhimpunan besar-besaran, menziarahi mayat yang dijangkiti penyakit berjangkit, dan hawar al-āʿūdikategorikan maraal-makhūf. Selain itu, keenam-enam tindakan ini dengan jelas mematuhi prinsip-prinsip Islam dan juga sejalan dengan kehendak Syariah yang lebih tinggi dalam menjaga kebajikan umat Islam dan mencegah mereka dari sebarang bahaya, terutama terhadap ancaman pandemik.

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/96X8J
FULL TEXT (PDF)

References

Abidin, M. A. Z. (2020). Memahami Hadis Pahala Syahid Duduk Di Rumah Semasa Wabak. Diambil pada 1 Disember 2020 daripada Laman Web Rasmi Jabatan Mufti Negeri Perlis: https://mufti.perlis.gov.my/index.php/minda-mufti/285-memahami-hadis-pahala-syahid-duduk-di-rumah-semasa-wabak-2

Abu al-Suʿūd, M. M. (t.t.). Irshād al-ʿAql al-Salīm ilā Mazāyā al-Qur'ān al-Karīm (Jil. 5). Kaherah: Dar al-Mushaf Maktabah wa Matba'ah Abdul Rahman Muhammad.

Abu Naʿim al-Asbahāni, A. A. (1974). Hilyah al-Awliyā' wa Ṭabaqāt al-Aṣfiyā' (Jil. 10). Mesir: Maṭbaʿaẗ al-Saʿādaẗ.

Aḥmad, A. M. (2001). Musnad al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal (Sunt. S. al-Arnāwuṭ & Ā. Murshid Ed. 1. Jil. 43). Beirut: Mu'asasah al-Risalah.

al-Āmidī, A. M. (2003). al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām (Sunt. A. R. Afifi. Ed. 1. Jil. 3). Riyad: Dar al-Ṣamiʿi.

al-Baghawī, H. M. (1997). al-Tahzīb fī Fiqh al-Imām al-Shāfiʿī (Sunt. A. A. A. Mawjud & A. M. Mu'awwad. Ed. 1. Jil. 5). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Bughā, M., al-Khin, M., al-Sharbajī, A., Mistu, M., & Lutfi, M. A. (2014). Nuzhat al-Muttaqīn Sharḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn min Kalām Sayyid al-Mursalīn (Ed. 1.). Damsyik: Muasasat al-Risalah.

al-Bukhārī, M. I. (2018). al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ al-Musnad al-Mukhtaṣar min Umūri Rasūlillahi ṣallallahu ʿalaihi wasallam wa Sunanihi wa Ayyāmihi. (Sunt. I. Dalli, I. al-Tiyar, & Y. Hasan. Ed. 3.). Damsyik: Muasasat al-Risalah.

al-Būṭī, M. S. R. (1973). Dhawābiṭ al-Maṣlaḥah fī al-Sharīʿah al-Islāmiyyah (Ed. 2.). Beirut: Muasasat al-Risalah.

al-Fāsī, A. (2013). Maqāṣid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah wa Makārimuhā (Sunt. I. Al-Hasanī. Ed. 2.). Kaherah: Dar al-Salam.

al-Ghazāli, M. M. (2015). al-Mustaṣfā min ʿIlmi al-Uṣūl (Sunt. M. S. al-Ashqar. Ed. 1. Jil. 1). Beirut: Mu'asasat al-Risalah.

al-Haithami, A. A. B. (1994). Majmaʿ al-Zawā'id wa Manbaʿ al-Fawā'id (Sunt. H. al-Qudsi. Ed. Jil. 2). Kaherah: Maktabah al-Qudsi.

al-ʿImrānī, Y. A. a.-K. (2000). al-Bayān fī Madhhab al-Imām al-Shāfiʿī (Sunt. Q. M. al-Nawri. Ed. 1. Jil. 8). Jeddah: Dar al-Minhaj.

al-Isnāwi, A. R. A. H. (2009). al-Muhimmāt fī Sharḥ al-Rawḍah wa al-Rāfiʿī (Sunt. A. A. al-Dimyati. Ed. 1. Jil. 6). Maghribi: Markaz al-Turath al-Thaqafi al-Maghribi.

al-Yāfiʿī, A. A. a. (1997). Mir'āt al-Jinān wa ʿIbrah al-Yaqdhān fī mā Yu'tabar min Ḥawādith al-Zamān (Sunt. K. Mansur. Ed. 1. Jil. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Yūbi, S. A. M. (2012). Maqasid al-Shari'ah al-Islamiyyah wa 'alaqatuha bi al-Adillah al-Shari'ah. Arab Saudi: Dar Ibn al-Jawzi.

al-Jawharī, I. H. (1987). al-Ṣiḥāḥ Tāj al-Lugha wa Ṣiḥāḥ al-ʿArabīya (Sunt. A. A. G. Attar. Ed. 4. Jil. 3). Beirut: Dar al-Ilm lil Malayin.

al-Muzani, I. Y. (1998). Mukhtaṣar al-Muzani fī Furūʿ al-Shāfiʿiyyah (Sunt. M. A. Q. Syahin. Ed. 1.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Nawawī, Y. S. (1991). Rauḍah al-Ṭālibīn wa ʿUmdah al-Muftīn (Sunt. Z. al-Shawish. Ed. 3. Jil. 6). Beirut: al-Maktab al-Islami.

al-Nawāwī, Y. S. (1994). al-Azkār (Sunt. A. K. al-Arnauth.). Beirut: Dar al-Fikr.

al-Nawāwī, Y. S. (2010). al-Minhāj Sharaḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj (Sunt. M. Maraʿī. Ed. 1. Jil. 5). Damsyik: Dar al-Fayha'.

al-Nawawi, Y. S. (2016). al-Majmūʿ fī Sharḥ al-Muhazzab (Sunt. M. N. al-Muṭīʿī. Ed. 2. Jil. 1). Mesir: al-Tawfikiya Bookshop.

al-Qāḍī ʿIyāḍ, I. M. (1998). Ikmāl al-Muʿlim bi-Fawā'id Muslim (Sunt. Y. Ismail. Ed. 1. Jil. 7). Mesir: Dar al-Wafa'

al-Qasṭallānī, A. M. (1996). Irshād al-Sārī li Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Sunt. M. A. A. al-Khalidi. Ed. 1. Jil. 7). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Rāfiʿī, A. K. M. (1997). al-ʿAzīz Sharḥ al-Wajīz al-maʿrūf bi Sharh al-Kabīr (Sunt. A. M. 'Awd & A. A. A. Mawjud. Ed. 1. Jil. 7). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

al-Sakhāwī, M. A. R. (2003). Fatḥ al-Mughīth bi-Sharḥ al-Fiyyah al-Hadīth lil-ʿIrāqī (Sunt. A. H. Ali. Ed. 1. Jil. 4). Mesir: Maktabah al-Sunnah.

al-Shāfiʽi, M. I. (2001). al-Umm (Sunt. R. F. A. Mutalib. Ed. 1. Jil. 5). Iskandariyah: Dar al-Wafa'.

al-Shāṭibī, I. B. M. (2011). al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah (Sunt. A. A. al-Dimyāṭī. Ed. 1. Jil. 2). Kaherah: Dar al-Ghad al-Jadid.

al-Shawkānī, M. A. (2000). Fatḥ al-Qadīr al-Jāmiʿ Bayna Fannayyi al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ʿIlmi al-Tafsīr (Ed. 1.). Beirut: Dar Ibnu Hazm.

al-Suyūṭī, A. R. A. B. (1996). Mā Rawāhu al-Wāʿūn fī Akhbār al-Ṭāʿūn (Sunt. M. A. al-Baz). Damascus: Dar al-Qalam.

al-Suyūṭī, A. R. A. B. (2013). Tārīkh al-Khulafā' (Sunt. M. G. N. Azqul. Ed. 2.). Beirut: Dar al-Minhaj.

al-Ṭabarī, M. J. (1989). Tārikh al-Rusul wa al-Mulūk (G. H. A. Juynboll, Trans. E. Yar-Shater Ed. Vol. 13). Albany: State University of New York Press.

al-ʿUthaimīn, M. S. (2001). Sharḥ al-Uṣūl min ʿIlmi al-Uṣūl (Sunt. N. K. al-Misri). Iskandariyah: Dar al-Basirah.

al-Zahabi, M. A. (1993). Tārīkh al-Islām wa Wifayāt al-Mashāhir wa al-Aʿlām (Sunt. U. A. S. al-Tadrimi. Ed. 2. Jil. 3). Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Badr al-Din al-ʿAyni, M. A. (2001). ʿUmdat al-Qārī fī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Sunt. A. M. M. Omar. Ed. 1. Jil. 21). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.

Che Mohamad, C. A., Shahar, M. A., Md Tahir, M. F., & Syed Abd. Hamid, S. A. K. (2020). Muslims Responses to Pandemics: Lessons from the Best Generation. IIUM Medical Journal Malaysia, 19(20), 21-26. doi:doi.org/10.31436/imjm.v19i2.1609

Conrad, L. I. (1982). Tāʿūn and Wabāʾ Conceptions of Plague and Pestilence in Early Islam. Journal of the Economic and Social History of the Orient, 25(3), 268-307. doi:10.2307/3632188

Dols, M. W. (1974a). The Comparative Communal Responses to the Black Death in Muslim and Christian Societies. Viator, 5, 269-288. doi:10.1484/J.VIATOR.2.301626

Dols, M. W. (1974b). Plague in Early Islamic History. Journal of the American Oriental Society, 94(3), 371-383. doi:10.2307/600071

Dols, M. W. (1977). The Black Death in the Middle East. Princeton: Princeton University Press.

Duncan, C. J., & Scott, S. (2005). What caused the Black Death? Postgraduate Medical Journal, 81(955), 315. doi:10.1136/pgmj.2004.024075

Elengoe, A. (2020). COVID-19 Outbreak in Malaysia. Osong Public Health Res Perspect, 11(3), 93-100. doi:10.24171/j.phrp.2020.11.3.08

Fadhil, N. B. (2011). al-Tawāʿīn fi Ṣadr al-Islām wal-Khilāfah al-Umawiyyah: Dirāsat fī al-Maṣādir al-ʿArabiyyah wal-Islāmiyyah. Journal of Kirkuk University Humanity Studies, 6(2), 97-113.

Fakhruddin al-Rāzī, M. O. (1999). Mafātiḥ al-Ghayb (Ed. 3. Jil. 20). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.

Ibnu ‘Ashūr, M. Ṭ. (2016). Maqāṣid al-Syarīʿah al-Islāmiyyah (Sunt. M. al-Zuḥaylī. Ed. 1). Damsyik: Dar al-Qalam.

Ibnu Abdul Salam, A. A. A. S. (2020). Qawāʿid al-Aḥkām fī Iṣlāḥ al-Anām (Sunt. N. K. Hammad & O. J. Damiriyyah. Ed. 6. Jil. 1). Damsyik: Dar al-Qalam.

Ibnu Abi al-Dunya, A. M. (1993). al-Iʿtibār wa Aʿqāb al-Surūr wa al-Aḥzān (Sunt. N. A. R. Khalaf. Ed. 1.). Oman: Dar al-Bashīr.

Ibnu Abi ʿĀṣim, A. A. (1991). al-Āḥād wa al-Muthānī (Sunt. B. F. A. al-Juwabirah. Ed. 1. Jil. 1). Riyad: Dar al-Rāyah.

Ibnu al-Athir, A. M. (1997). al-Kāmil fī al-Tārīkh (Sunt. U. A. S. Tadrimi. Ed. 1. Jil. 2). Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi.

Ibnu al-ʿImād al-Hanbali, A. H. A. (1986). Shazarāt al-Zahab fī Akhbār Man Zahab (Sunt. M. al-Arnauth & A. Q. al-Arnauth. Ed. 1. Jil. 1). Damsyik: Dar Ibnu Katsir.

Ibnu al-Jawzī, A. R. A. (1992). al-Muntazam Fī Tārīkh al-Muluk wa al-Umam (Sunt. M. A. Q. Atha & M. A. Q. Atha. Ed. 1s. Jil. 4 & 6). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibnu al-Mulaqqin, U. A. (1992). al-Muqniʿ Fī ʿUlūm al-Hadīth (Sunt. A. Y. al-Jadiʿ. Ed. 1. Jil. 2). Arab Saudi: Dar Fawaz lil-Nashr.

Ibnu al-Najjār, M. A. (2009). Sharḥ al-Kawkab Al-Munīr (Sunt. M. al-Zuhaili & N. Hammad. Ed. 2.). Riyad: Maktabah al-ʿAbikin.

Ibnu al-Ṣalāḥ, U. A. R. (2002). Maʿrifah Anwāʿ ʿIlm al-Ḥadīth (Sunt. A. L. al-Hamim & M. Y. al-Fahl. Ed. 1). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibnu al-Wardi, U. M. (1996). Tārīkh Ibnu al-Wardi (Ed. 1. Jil. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Ibnu ʿĀshūr, M. Ṭ. (2012). Maqāṣid al-Sharīʿah al-Islāmiyyah (Ed. 5.). Kaherah: Dal al-Salam.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, A. A. (2000). Nuzhat al-Nazar Fī Tawdīḥ Nukhbat al-Fikar Fī Muṣṭalah Ahl al-Athar (Sunt. N. Itr. Ed. 3). Damsyik: Matba'ah al-Misbah.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, A. A. (2013). Fatḥ al-Bārī bi-Sharḥ Saḥīḥ al-Bukhārī (Sunt. S. al-Arnauth, A. Murshid, A. Barhum, & S. al-Lahham. Ed. 1. Jil. 17). Damsyik: al-Risalah al-'Alimiah.

Ibnu Hajar al-‘Asqalani, A. A. (t.t.). Bazl al-Māʿūn fī Faḍli al-Ṭāʿūn (Sunt. A. A. A. Q. al-Katib.). Riyad: Dar al-Asimah.

Ibnu ʿIlān, M. A. M. ʿI. (2019). Dalīl al-Fāliḥīn li-Ṭarqi Riyāḍ al-Ṣāliḥīn (Sunt. D. S. Yahya. Ed. 1. Jil. 5). Damsyik: Dar al-Faiya'.

Ibnu Kathir, I. U. (1997). al-Bidāyah wa al-Nihāyah (Sunt. A. A. M. al-Turki. Ed. 1. Jil. 10, 11 & 18). Kaherah: Dar Hajr lil Tiba'ah wa al-Tawzi' wa al-I'lan.

Ibnu Manzur, M. M. (1992). Lisān al-ʿArab (Ed. 3. Jil. 1). Beirut: Dar Sadir.

Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, M. A. B. (1994). Zād al-Maʿād fī Hadyī Khayr al-ʿIbād (Ed. 27. Jil. 4). Beirut: Muasasat al-Risalah.

Ibnu Qutaibah, A. M. (1992). al-Maʿārif (Sunt. T. Akasyah. Ed. 2.). Kaherah: al-Hai'ah al-Masriyyah al-ʿAmmah lil Kitab.

Ibnu Sinā, a.-H. A. (1999). al-Qanūn fī al-Ṭib (Sunt. M. A. al-Ḍannawī. Ed. 1. Jil. 3). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.

Yang, R. (2018). Plague: Recognition, Treatment, and Prevention. Journal of Clinical Microbiology, 56(1), e01519-01517. doi:10.1128/JCM.01519-17

Julien, H. (2008). Content Analysis. Dalam L. M. Given (Ed.), The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods (Jil. 1, h. 120-122). California: SAGE Publications, Inc.

Khayyāṭ, K. (1977). Tārīkh Khalīfah bin Khayyāṭ (Sunt. A. Ḍ. al-ʿUmāri. Ed. 2). Riyad: Dar Ṭaybah.

Khor, V., Arunasalam, A., Azli, S., Khairul-Asri, M. G., & Fahmy, O. (2020). Experience from Malaysia During the COVID-19 Movement Control Order. Urology, 141, 179-180. doi:https://doi.org/10.1016/j.urology.2020.04.070

Kröger, J. (2011). CTESIPHON. Dalam Encyclopædia Iranica (Jil. 4, h. 446-448).

Lai, C.-C., Shih, T.-P., Ko, W.-C., Tang, H.-J., & Hsueh, P.-R. (2020). Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and coronavirus disease-2019 (COVID-19): The epidemic and the challenges. International Journal of Antimicrobial Agents, 55(3), 105924. doi:10.1016/j.ijantimicag.2020.105924

Laldin, M. A., Bouheraoua, S., Ansary, R., Khir, M. F. A., Ali, M. M., & Mustafa, M. M. (2020). Islamic Legal Maxims & Their Application in Islamic Finance (Ed. 2.). Kuala Lumpur: International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance (ISRA).

Leavy, P. (2017). Research Design: Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community-Based Participatory Research Approaches. New York: The Guilford Press.

Li, G., & Clercq, E. D. (2020). Therapeutic options for the 2019 novel coronavirus (2019-nCoV). Nature Reviews Drug Discovery, 19, 149-150. doi:10.1038/d41573-020-00016-0

Li, T. (2020). Diagnosis and clinical management of severe acute respiratory syndrome Coronavirus 2 (SARSCoV-2) infection: an operational recommendation of Peking Union Medical College Hospital (V2.0). Emerging Microbes & Infections, 9(1), 582-585. doi:10.1080/22221751.2020.1735265

Mohamad, Z. (2020). Soal Jawab Fiqh COVID-19 - Edisi Kemas Kini. Diambil pada 1 Disember 2020 daripada laman sesawang MIRA - Pejabat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama): https://mira.gov.my/wp-content/uploads/2020/09/FIQH-COVID_Kemas-Kini-1_compressed-1.pdf

Muslim, M. A. H. (2016). al-Musnad al-Ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min al-Sunan bi-Naqlī al-ʿAdlī ʿan al-ʿAdlī ilā Rasullillahi sallahu 'alaihi wasallam (Sunt. Y. Hasan, I. Dalli, & I. al-Tiyar. Ed. 2.). Damsyik: Muasasat al-Risalah.

Mustafa, I., al-Ziyat, A., Kadir, H. A., & Najjar, M. (Sunt.). (1972) al-Muʿjam al-Wasīṭ. Istanbul: al-Maktabah al-Islamiyah.

Neely, A. H., & Ponshunmugam, A. (2019). A qualitative approach to examining health care access in rural South Africa. Social Science and Medicine, 230, 214-221.

Payne, G., & Payne, J. (2004). Key Concepts in Social Research. London: SAGE Publications Ltd.

Prior, L. F. (2008). Document Analysis. Dalam L. M. Given (Sunt.), The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods (Jil. 1, h. 230-231). California: SAGE Publications, Inc.

Rusli, N. (2014). Hawar (Plague). Diambil pada 1 Disember 2020 daripada Portal Rasmi MyHealth Kementerian Kesihatan Malaysia: http://www.myhealth.gov.my/hawar-plague/

Shah, A. U. M., Safri, S. N. A., Thevadas, R., Noordin, N. K., Rahman, A. A., Sekawi, Z., . . . Sultan, M. T. H. (2020). COVID-19 outbreak in Malaysia: Actions taken by the Malaysian government. International Journal of Infectious Diseases, 97, 108-116. doi:https://doi.org/10.1016/j.ijid.2020.05.093

Shamsuddin al-Ramli, M. A. (1994). Ghāyah al-Bayān Sharḥ Zubad Ibnu Ruslan (Sunt. A. A. S. Syahin. Ed. 1.). Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah.

Shihabuddin al-Ramli, A. A. (2009). Fatḥ al-Raḥman bi-Sharḥ Zubad Ibnu Ruslan (Sunt. S. Syaltut. Ed. 1.). Beirut: Dar al-Minhaj.

Singhal, T. (2020). A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). Indian Journal of Pediatrics, 87(4), 281-286. doi:10.1007/s12098-020-03263-6

Stenseth, N. C., Atshabar, B. B., Begon, M., Belmain, S. R., Bertherat, E., Carniel, E., . . . Rahalison, L. (2008). Plague: past, present, and future. PLoS medicine, 5(1), e3. doi:10.1371/journal.pmed.0050003

Sulaiman al-Jamal, S. U. (2006). Ḥāshiyah al-Jamal ʿalā Sharḥ al-Manhaj (Jil. 4). Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabi.

Umar, A. M. (2008). Muʿjam al-Lughah al-ʿArabīyah al-Muʿāṣirah (Ed. 1. Jil. 3). Kaherah: Alam al-Kutub.

Walsh, K. (2014). Documentary research and evaluation in medical education. J Educ Eval Health Prof, 11, 18. doi:10.3352/jeehp.2014.11.18

Wickremesinghe, R. S. (1997). Bubonic plague--a clinical case with typical microscopic morphology. Ceylon Med J, 42(3), 143-144.

Zietz, B. P., & Dunkelberg, H. (2004). The history of the plague and the research on the causative agent Yersinia pestis. Int J Hyg Environ Health, 207(2), 165-178. doi:10.1078/1438-4639-00259

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research