Pembedahan Hyemenoplasti Menurut Perspektif Maqasid Syariah
FULL TEXT (PDF)

Keywords

Hymenoplasty Surgery
hymen
fiqh al-usrah
women
maqāṣid shariah

How to Cite

Mohiddin, A. R. (2021). Pembedahan Hyemenoplasti Menurut Perspektif Maqasid Syariah: Hymenoplasty Surgery from The Perspective of Maqasid Al-Shariah. AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.17605/OSF.IO/GNJV5

Abstract

Abstract in English

Virginity is very precious for women. The development and advancement of science and technology today has successfully created treatments for hymen repair. Women who break their virginity, face accusations and ridicule from society even though they are free from heinous acts such as adultery. Thus, this study aims to analyse Islamic jurisprudence of this problem. Whereby this study has three objectives. First, to reject the accusations and bad thoughts thrown at those who break their virginity and clear the accusations of those who are the victims as they are free from heinous acts such as adultery. Second, to distinguish the laws of hymen restoration of different conditions of its damages and distinguish women whose hymen ruptured for various reasons. Third, to explain the views of contemporary scholars on the restoration of the hymen and the interpretation of the views of scholars based on the maqāid shariah. The methodology used was a documentary research. The study's findings found that the laws related to hymen restoration must be in detail form based on the differences of circumstances occur. The implication of setting an absolute haram law is contrary to the tolerance found in Islam.

 

Abstract in Bahasa Malaysia

Dara adalah sangat berharga bagi wanita. Perkembangan dan kemajuan sains dan teknologi hari ini telah berjaya mencipta rawatan untuk pemulihan selaput dara. Wanita yang pecah daranya menghadapi tohmahan dan ejekan daripada manusia sekalipun mereka suci dari perbuatan keji seperti zina. Justeru, kajian ini adalah untuk memberi jawapan kepada hukum permasalahan ini dari perspektif Islam. Kajian ini mempunyai tiga objektif. Pertama, menolak tohmahan dan sangka buruk yang dilontarkan ke atas mereka yang pecah daranya dan membersihkan mereka yang menjadi mangsa tohmahan sedangkan mereka suci dari perbuatan keji seperti zina. Kedua, membezakan hukum pemulihan selaput dara yang berbeza keadaan kerosakannya dan membezakan perempuan yang pecah selaput daranya dengan sebab-sebab yang berbeza. Ketiga, menjelaskan pandangan ulama kontemporari tentang pemulihan selaput dara serta pentarjihan pandangan ulama berdasarkan maqāṣid syariah. Metodologi yang digunakan adalah kajian kepustakaan. Dapatan hasil kajian mendapati bahawa hukum-hakam yang berkait dengan pemulihan selaput dara mestilah diperincikan berdasarkan perbezaan keadaan yang berlaku. Implikasi menetapkan hukum haram secara mutlak adalah bercanggah dengan toleransi yang terdapat di dalam Islam.

https://doi.org/10.17605/OSF.IO/GNJV5
FULL TEXT (PDF)

References

'Imad 'Ali Jumu'ah. (2006). al-Qawā'id Fiqhiyyah al-Muyassarah. Amman: Dār an-Nafāis.

Al-Azhari, Basri Ibrahim al-Hasani. (2011). Al-Qadhāyā al-Fiqhiyyah al-Muā’sirah al-Muta’lliqah Bi al-‘Ibādāt Wa al-Mu’āmalat Wa al-

Usrah Wa at-Tibb Wa al-‘Alāqah al-Ijtimāi’yyah. Kuala Terengganu: Universiti Sultan Zainal ‘Abidin.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. (1987). Sahīh al-Bukhāri. al-Kaherah: Dār as-Sya’b.

Al-Kasani, ‘Ala’ al-Din al-Kasani. (1982). Badā’i al-Sanā’i Fi Tartib al-Syarā’i. Beirut: Dār al-Kitāb al-‘Arabi.

Al-Khurasyi, Abu Abdullah Muhammad. (t.t). Al-khurasyi ‘ala mukhtasar Khalil. Beirut: Dar Sodir.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. (2000). Minhaj al-Talibin wa ‘umdah al-Muftin. Kaherah: Dar al-Tawfiqiyyah li al-Turath

Al-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf. (t.t). Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim. Beirut: Dar al-Ihya' at-Turath al-'Arabi.

Al-Sabuni, Muhammad ‘Ali. (1980). Rawa’i al-Bayan Tafsir ayat al-Ahkam min al-Qur’an. Dimashq: Maktabah al-Ghazali

Al-Salmi, Izz ad-Din ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam. (1968). Qawa’id al-Ahkam Fi Masalih Al-Anam. Kaherah: Dar as-Syarq.

Al-Salmi, Izz ad-Din ‘Abd al-‘Aziz ibn ‘Abd al-Salam. (1994). Al-Qawa’id as-Sughro. Kaherah: Dar Turathiah, Maktabah as-Sunnah.

Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman. (2009). Al-Ashbah wa al-Nazair. Kaherah: Dar al-Tawfiqiyyah li al-Turath

Al-Syanqiti, Muhammad Mukhtar As-Syanqiti. (1994). Ahkam al-Hajah at-Tibbiyyah Wa al-Athar al-Mutarattibah ‘Alaiha. Al-Shariqah: Maktabah Sahabah.

Al-Syarbini, Muhammad ibn Ahmad al-Khatib. (1994). Mughni al-Muhtaj. Dar–al-Kutub al-‘Ilmiyyah

Al-Wa’ie, Taufiq al-Wa’ie. (1987). Hukm Ifsha’ as-Sirr Fi al-Islam. Kuwait: Al-Munazzamah al-Islamiyyah Li al-‘Ulum al-Islamiyyah.

An-Najjar, ‘Abd Allah Mabruk. (2009). Al-Hukm as-Syar’ie Li Jirahah Islah Ghisya’ al-Bikarah. Al-Azhar as-Syarif: Majma’ al-Buhuth al-Islamiyyah, al-Mu’tamar al-Thalith ‘Asyar .

At-Tamimi, ‘Izz ad-Din at-Tamimi. (1987). Ratq Ghisa’ al-Bikarah Min Manzur Islami. Kuwait: Al-Munazzamah al-Islamiyyah Li al-‘Ulum al-Islamiyyah.

Heger, Astrid H.; Emans, S. Jean, eds. (2000). Evaluation of the Sexually Abused Child: A Medical Textbook and Photographic Atlas. New York: Oxford University Press. pp. 61–65. ISBN 9780195074253.

Ibnu ‘Abidin, Muhammad Amin ‘Abidin bin Umar ‘Abidin. (1992). Hasyiah Ibn ‘Abidin. Beirut: Dar al-Fikr

Ibnu Manzur, Jamal al-Din Abu ‘Abdillah Muhammad. (t.t). Lisan al-‘Arab. Beirut: Dar al-Fikr.

Ibnu Qudamah, Muwaffiq ad-Din Abu Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah. (1983). al-Mughniyy. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Mansur, Khalid Mansur. (1999). Al-Ahkam at-Tibbiyyah al-Muta’lliqah Bi an-Nisa’ Fi al-Fiqh al-Islami. Amman: Dar an-Nafais.

Muslim, Muslim bin Al-Hajjaj.(t.t) Sahih Muslim. Beirut: Maktabah Dar Al-Jail.

Qutb, Muhammad ‘Ali Qutb. (1990). Mutiara perkhahninan menurut ajaran Islam (terjemahan). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid.

Syubir, Muhammad Ustman Syubir. (2007). Al-Qawa’id al-Kullliah Wa ad-Dhawabit al-Fiqhiyyah. Amman: Dar an-Nafais.

Wahbah Az-Zuhayli. (2010). at-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamisy al-Qur'an al-'Azim. Dimasyq: Dar al-Fikr.

Yasin, Muhammad Na’im Yasin. (1996). Abhath Fiqhiyyah fi Qadhaya Thibbiyyah Mu’asirah. Amman: Dar an-Nafais.

Yusuf al-Qaradawi. (1994). al-Halal wa al-Haram Fi al-Islam. Amman: al-Maktab al-Islami.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research

Downloads

Download data is not yet available.