Hibah Melalui Khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi Pesakit COVID-19 Dalam Keadaan Maraḍ Al-Mawt Menurut Perspektif Syarak Dan Perundangan Islam
FULL TEXT (PDF)

Keywords

Penyakit Terminal
Pesanan Ringkas
Maradh al-Mawt
COVID-19
Hibah

How to Cite

Wan Ismail, W. A. F., A Rashid, M. R., Abdul Shukor, S., Abdul Mutalib, L., Baharuddin, A. S., Mas’ad Saleh, M. A., Jusof, N., Mamat, Z., & Alias, M. A. A. (2020). Hibah Melalui Khidmat Sistem Pesanan Ringkas (SMS) Bagi Pesakit COVID-19 Dalam Keadaan Maraḍ Al-Mawt Menurut Perspektif Syarak Dan Perundangan Islam: Hibah Using Short Message Service (SMS) for COVID-19 Patients in Maraḍ Al-Mawt Condition According to Shara’ and Islamic Perspective. AL-MAQASID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research, 1(2), 42–54. https://doi.org/10.55265/almaqasid.v1i2.7

Abstract

Abstract in English:

Short Message Service’ or ‘SMS’ (Short Message Service) is an online method of communication. Now not only ‘SMS’, even various other forms of online communication arise such as such as WhatsApp, Telegram, Messenger WeChat, Instagram and many others. In addition to providing convenience in the relationship even though the distance is thousands of miles, 'SMS' also has an impact on the law in certain cases. Among the questions that arise is the acceptance of hibah made by ‘SMS’ for those suffering from COVID-19 at the level of Maraḍ al-Mawt according to Islamic law. This article explored the concept of ‘SMS’ as an electronic document and its power in proof in a grant-related case by a COVID-19 patient in a Maraḍ al-Mawt situation. In addition to tracing the concept of Maraḍ al-Mawt and its conditions according to fiqh and legislation, this article will also link it to COVID-19 and ‘Terminal Disease’ according to modern medicine. This article will indirectly answer the legal question about the necessity of making hibah  by COVID-19 patients in Maraḍ al-Mawt condition.

 

Abstract in Bahasa Malaysia:

‘Sistem Pesanan Ringkas’ ataupun ’SMS’ (Short Message Service) merupakan kaedah perhubungan secara atas talian yang tidak asing lagi pada hari. Kini bukan setakat ‘SMS’, bahkan pelbagai bentuk lagi perhubungan secara atas talian timbul seperti tumbuhnya cendawan selepas hujan misalnya WhatsApp, Telegram, Messenger WeChat, Instagramdan seumpamanya. Selain memberi kemudahan dalam perhubungan di antara sekalipun jaraknya beribu batu, ‘SMS’ turut memberi impak terhadap hukum dalam kes-kes tertentu. Antara persoalan yang timbul ialah penerimaan hibah yang dibuat secara ‘SMS’ bagi mereka yang menghidapi penyakit COVID-19 di tahap Maraḍ al-Mawt menurut dalam perundangan Islam. Artikel ini akan merungkaikan konsep ‘SMS’ sebagai dokumen elektronik dan kekuatannya dalam pembuktian dalam kes berkaitan hibah oleh pesakit COVID-19 dalam situasi Maraḍ al-Mawt. Selain menelusuri konsep Maraḍal-Mawt dan syarat-syaratnya menurut fiqh dan perundangan, artikel ini juga akan mengaitkannya COVID-19 dan ‘Penyakit Terminal’ menurut perubatan Moden. Artikel ini secara tidak langsung akan menjawab persoalan hukum tentang keharusan membuat hibah oleh pesakit COVID-19 dalam keadaan Maraḍ al-Mawt.

https://doi.org/10.55265/almaqasid.v1i2.7
FULL TEXT (PDF)

References

Al-Fairoūs Abādiy. Abū Tāhir Muhammad Yaʿkub. (2005). Beīrūt: Mu’asasah al-Risālah.

Al-Kharshiy, Muhammad Abdullah al-Mālikiy. (t.t.). Syarḥ Mukḫtṣar Khalīl li al-Khārshiy. Beīrūt: Dār al-Fikr.

Al-Nawāwī, Abū Zakariā Mahyuddīn Yahyā bin Syarf. (1997). Sahīh Muslim. Beīrūt: Dār Al-Maʿrifat.

Al- Nawāwī, Abū Zakariā Mahyuddīn Yahyā bin Syarf. (1986). Tahrīr Alfaz al-Tanbīh. Damsyiq: Dār al-Qalam.

Al-Syafie, Abū Abdullah Muhammad Idrīs. (1993). Al-Umm. Beīrūt: Dār al-Kutub al-ilmiyyah.

Al-Syarbīnī. (1994). Mughnī al-Muhtāj. Beīrūt. Dār al-Kutub al-Ilmiyyah

Al-Syarbīnī, Muhammad ibn Ahmad al-Khatīb. (1994). Mughnī al-Muhtāj ila Ma’rifah maʿani al-Fāz al-Manhāj. Beīrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Syiraziy, Abū Ishāq Ibrāhīm bin ʿAlī. (t.t). Al-Muhazzab fī al-Fiqh al-Imām al-Syafie. Beīrūt: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Tūsūliy, Abū Al-Hasan Alī bin Abdussalām. (1998). Al-Bahjah fiī Syarh al-Tuhfah. Beīrūt: Dār Al-Kutub Al-‘ilmiyyah.

Al-Zarqaʿ, Musṫafa Ahmad. (2007). Syarḥ Al-Qawāʿid Al-Fiqhiyyah. Damsiyq: Dār Al-Qalam.

Al-Zuhaylī, Muhammad, (1994). Wasāʿil al-Iṯhbat fiī al-Syaricah al-Islāmiyyah wa Muʿāmalāt al-Madaniyyah wa al-Ahwāl al-Syakhsyyah. Riyādh: Maktabah al-Mu’ayyad.

Al-Zuhaylī, Wahbah. (2007). Al-Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh. Damsyiq: Dār al-Ma’rifah.

Al-Zuhaylī, Wahbah. (2007). Fiqh al-Islamiyy wa Adillatuh. Damsyiq: Dār al-Fikr.

Abū Dāūd, Sulaimān bin al-Asyʿath. (t.t). Sunan Abū Dāūd. Beīrūt: Al-Maktabah al-Asriyyah.

Berita Harian (30 September 2020). Kematian Global COVID-19 melebihi 1 juta. https://www.bharian.com.my/dunia/lain-lain/2020/09/736761/kematian-global-COVID-19-melebihi-1-juta

Dewan Bahasa dan Pustaka. (2005). Kamus Dewan. Selangor: Dawama Sdn. Bhd.

Farlex (4 September 2020). medical-dictionary https://medical-dictionary.thefreedictionary.com/death

Ibn Manzūr, Muhammad bin Mukram bin ʿAlī. (1992). Lisān al-Arab. Beīrūt: Dār Sadir.

Ibn Qudāmah, Abdullah Ibn Ahmad Ibn Muhammad al-Maqdasiy. 1968. Mughnī. Al-Qāherah: Maktabah Al-Qāherah.

Lajnah Mukāwwanah min ‘Iddah Ulamāʿ wa Fuqahāʿ fī al-Khilāfah al-Uthmāniyyah. (t.t). Majallah al-Ahkām al-Adliyyah. Karachi: Nur Muhammad. 1: 314.

Kes Abdul Walid bin Dato Hj Abdul Rahim Gulam Rasool Shaikh & yang lain vs Syariah Bibi binti Ibrahim Mysoory & yang lain. Malaysia Law Journal (MLJ) 2, 1986, 211.

Mohd Zamro Muda. (t.t). Instrumen Hibah Dan Wasiat: Analisis Hukum Dan Aplikasi Di Malaysia”. Http://E-Muamalat.Islam.Gov.My/Images/Pdf-Bahan-Ilmiah/Instrumen Hibah Wasiat. Pdf. 21 April 2020.

Musṭāfā, Ibrāhīm. (t.t.) al-Muʿjam al-Wāsiṭ. Al-Qāherah: Dār al-Daʿwah.

MyHealth (4 September 2020). http://www.myhealth.gov.my/memahami-psikologi-pesakit-terminal/

Sarbey B. (2016). Definitions of death: brain death and what matters in a person. J Law Biosci. November;3(3):743–52. 10.1093/jlb/lsw054

Siti Mashitoh Mahamood. (2017). Enakmen Wakaf (Negeri Selangor) 2015 (Enakmen 15): Suatu Ulasan Menurut Perspektif Syariah Dan Undang-Undang. Jurnal Kanun. Dewan Bahasa Pustaka.

WHO (1946). Preamble to the Constitution of the World Health Organization. WHO. New York. USA

Wikipedia (5 Oktober 2020). Pandemik COVID-19 di Malaysia. https://ms.wikipedia.org/wiki/Pandemik_COVID-19_di_Malaysia.

Wikipedia (19 Disember 2020). Sistem pesanan ringkas ataupun ’SMS’ (Short Message Service). https://ms.wikipedia.org/wiki/Sistem_pesanan_ringkas

Wizārah al-Awqāf wa al-Syuʿūn al-Islāmiyyah. (1997). al-Maūsūʿah al-Fiqhiyyah. Al-Kuwait: Wizārah al-Awqaf wa al-Syuʿūn al-Islāmiyyah.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.

Copyright (c) 2020 AL-MAQĀṢID The International Journal of Maqāṣid Studies and Advanced Islamic Research

Downloads

Download data is not yet available.